Kierownictwo Parku

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego mgr Wioletta Nawrocka
Telefon: 91 386 49 53
E-mail: w.nawrocka@wolinpn.pl
Z-ca Dyrektora ds. ochrony przyrody mgr inż. Alicja Łepek
Telefon:  91 386 49 53
E-mail: a.lepek@wolinpn.pl
p.o. Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych mgr inż. Arkadiusz Skrzypiec
Telefon: 91 386 49 66
E-mail: a.skrzypiec@wolinpn.pl
Główna Księgowa mgr Danuta Kądziołka
Telefon: 91 386 49 96
E-mail: d.kadziolka@wolinpn.pl

Dane teleadresowe

Kontakt Sekretariat: +48 91 386 49 53
Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje
E-mail: sekretariat@wolinpn.pl

Obwody ochronne

Woliński Park Narodowy
 Grodno 1 72-500 Międzyzdroje, (091) 386 4953
Obwód Ochronny Międzyzdroje leśniczy Artur Szymański. podleśniczy mgr inż.Tomasz Kapral
ul. Leśna 15, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-80-468
Obwód Ochronny Wapnica leśniczy Jan Magda, podleśniczy inż. Wanda Janek
ul. Turkusowa 60, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-134
Obwód Ochronny Warnowo leśniczy Andrzej Jabłonka, podleśniczy inż. Łukasz Potocki
Warnowo 10, 72-518 Ładzin
(0-91) 32-64-098
Obwód Ochronny Wicko leśniczy inż. Marcin Kądziołka, podleśniczy inż. Wanda Janek
ul. Podgórna 18/1, Wicko-Zalesie, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-378
Obwód Ochronny Wisełka leśniczy mgr inż. Rafał Mackiewicz
ul. Nadmorska 9, 72-514 Kołczewo
(0-91) 38-64-959
Obręb Ochronny Morski konserwator obrębu. ochr. mgr inż. Tomasz Bajor
ul. Jachtowa 1, 72-500 Wapnica

Działy merytoryczne

Dział Ochrony Przyrody
Główny specjalista ds. ochrony przyrody mgr inż. Marek Dylawerski 91 386 4965
Nadleśniczy inż. Marek Szwarc 91 386 4963
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody mgr inż. Radosław Skórkowski 91 386 4982
Konserwator Obrębu Ochronnego Morskiego mgr inż. Tomasz Bajor 91 386 4983
Starszy specjalista ds. ochrony przyrody dr inż. Konrad Wrzecionkowski 91 386 4975
Podleśniczy mgr inż. Krzysztof Liszka 91 386 4976
Dział Edukacji
Główny specjalista ds. edukacji mgr Elżbieta Waliszewska-Lorent 91 386 4993
Specjalista ds. edukacji mgr Anna Mysińska 91 386 4987
Starszy referent mgr inż. Maciej Weigt 91 386 4993
Starszy referent mgr Alicja Turowska 91 386 4994
Dział Udostępniania Parku
Specjalista ds. udostępniania Parku mgr Michał Szweik 91 386 4981
Starszy referent Anna Bajor 91 386 4997
Starszy referent mgr inż. Małgorzata Bednarska 91 386 4972
Dział Finansowo-Księgowy
Starsza księgowa mgr Katarzyna Gałwiaczek 91 386 4979
Księgowa mgr Anna Włosek 91 386 4988
Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik Działu mgr Justyna Jerzak 91 386 4962
Starszy referent Konrad Świątek 91 386 4977
Starszy referent Aleksandra Molenda 91 386 4980
Referent Iwona Mioduszewska 91 386 4964
Referent Beata Kraszczyńska 91 386 4957
Referent inż. Marta Ślusarz 91 386 4969
Referent Agnieszka Duszyńska 91 386 4967
Samodzielne stanowiska
Sprawy kadrowe i BHP mgr Ewa Lewicka 91 386 4992
Obsługa sekretariatu i kancelarii niejawnej Agnieszka Kiszkunas 91 386 4953
Informatyka mgr inż. Damian Grunwald 91 386 4991
Stan posiadania mgr Natalia Janczycka 91 386 4978
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych mgr Tamara Starachowska 91 386 4985
Ochrona informacji niejawnej
Pełnomocnik Dyrektora Wolińskiego
Parku Narodowego ds. Ochrony

Informacji Niejawnych

mgr Ireneusz Domagała 91 386 4971

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Ireneusz Domagała 91 386 4971

Straż Parku

Straż Parku Narodowego
Komendant Grzegorz Skorupski 91 386 4984
p.o. zastępcy komendanta Igor Urbaniak 91 386 4984
Strażnik Parku Artur Mysiński 91 386 4984
Strażnik Parku Michał Bury 91 386 4984
Strażnik Parku Krystian Kwiecień 91 386 4984
Telefon alarmowy Straży Parku czynny w godzinach pełnienia służby 537 777 132

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Woliński Park Narodowy z siedzibą  w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848)

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wolinpn.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.wolinpn.pl jest  zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), Jedyne niezgodności wystąpiły w przypadku 6 linków, a  powodem niezgoidnoiści byla fakt, że linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

  1. Publikacja strony www.wolinpn.pl – 04.10.2022 r.
  2. Strona aktualizowana na bieżąco.
  3. W menu ˃ Kontakt zawarte są:
    - dane teleadresowe
    - informacje o dostępności architektonicznej
    - deklaracja dostępności cyfrowej
  4. W przypadku problemów z dostępnością do strony prosimy o kontakt z Damianem Grynwaldem pracownikiem działu IT nr. telefonu 669 878 939 lub drogą email: d.grunwaldi@wolinpn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Metoda sporządzenia deklaracji

W  Wolińskim Parku Narodowym przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.wolinpn.pl spełnia wymagania w 94,7%.
Woliński Park Narodowy  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.wolinpn.pl była na poziomie WCAG 2.0.
Data sporządzenia deklaracji: 07.10.2022 r.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynki Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego mieszczą  się w Grodnie 1 - przy drodze nr 102 pomiędzy Międzyzdrojami i Wisełką.  Na część administracyjną składają się dwa budynki:  budynek dwupiętrowy 4 kondygnacyjny i budynek jednopiętrowy 2 kondygnacyjny. Budynek dwupiętrowy stanowiący główną siedzibę Parku posiada schody pomiędzy kondygnacjami - schody niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drugi budynek - dwukondygnacyjny jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osoby z działów tam urzędujących w razie potrzeby obsługują interesantów w budynku głównym.

Możliwy jest wjazd na teren posesji w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:00 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brama z napędem elektrycznym obsługiwana przez firmę ochraniającą obiekt.

Blisko wejścia głównego do budynków  usytuowane są specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane poziomo za pomocą niebieskiej "koperty" z symbolem osoby z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku głównego  posiada barierę architektoniczną w postaci 5 stopni, jednakże w celu jej likwidacji na wyposażeniu znajduje się specjalne urządzenie służące do transportu osób poruszających się na wózkach.  .

Wejście główne jest szerokie, podobnie jak wejście do pomieszczenia obsługi interesantów.

Osoby poruszające się na wózkach oraz z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze budynku głównego, włącznie z możliwością spotkania z kierownictwem Wolińskiego Parku Narodowego.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby z niepełnosprawnością bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.

Wystawienie faktury VAT

Uprzejmie informujemy, że faktury VAT są wystawiane przez dział księgowości po dostarczeniu paragonu fiskalnego.

Dział księgowości znajduje się w budynku dyrekcji WPN Grodno 1 pokój nr 108. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Dane do faktury:
Woliński Park Narodowy
Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 9860238579
REGON: 321169472

TOP Skip to content