UNIA EUROPEJSKA

 

 

 

 

 

 

 

Transgraniczne osieciowanie muzeów”. Zadanie w ramach projektu INTERREG IVa nr INT-10-0037 – Programu Operacyjnego Cele 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska

CZTERY MUZEA – POMORZE ATRAKCJI!
czyli „Transgraniczne osieciowanie muzeów” INTERREG IVA nr INT-10-0037

Od 6 listopada 2013r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pn. „Transgraniczne osieciowanie muzeów – wdrożenie wielojęzycznych systemów oprogramowania i Cross marketingu w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie.”

Beneficjenci: OZEANEUM (leadpartner), Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Niemieckie Muzeum Morskie
Budżet: 948 464 EURO, w tym WPN 258 084 EUR
Dofinansowanie: 806 193 EURO, w tym WPN 219 371 EURO ze środków EFRR

Działania realizowane przez WPN zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego z EU.

Bliskość granicy z Niemcami stwarza dobre warunki do rozwijania współpracy międzynarodowej. Celem projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa natury, techniki i kultury w regionie nadbałtyckim poprzez wzbogacenie oferty muzeów oraz wzajemną promocję w regionie. Wzmocnienie turystyki kulturalnej pomiędzy 4 ośrodkami z Polski i Niemiec stworzenie dwujęzycznej oferty dla zwiedzających w podziale dla dzieci i dorosłych, ale również stworzenie specjalnej oferty „bez barier” dla osób niedowidzących.

Ze względu na swoje położenie WPN należy do grupy najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Łącznie co roku do parku przyjeżdża około 1,5 mln osób. Wymaga to przygotowania ciekawej i kompleksowej oferty. WPN posiada Centrum Edukacyjno-Muzealne w Międzyzdrojach, cieszącą się popularnością Zagrodę Pokazową Żubrów. Edukacja w tych obiektach realizowana jest poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dla tych obiektów przygotowano i udostępniono edukacyjną grę interaktywna dla najmłodszych, ekran interaktywny (infokiosk) oraz 150 sztuk audioprzewodników. Audioprzewodniki są udostępniane bezpłatnie wszystkim zwiedzającym CEM oraz Zagrodę Pokazową Żubrów. Audioprzewodniki prezentują atrakcyjne materiały edukacyjne w języku polskim, angielskim i niemieckim z podziałem dla dzieci i dorosłych oraz audiodeskrypcją niezbędną dla osób niedowidzących.

                                   
Audioprzewodniki stanowią niezwykle atrakcyjny dodatkowy składnik podczas zwiedzania muzeum. Dzięki nim można dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych gatunków zwierząt oraz roślin umieszczonych w muzeum oglądając animacje, zdjęcia, filmy, słuchając głosów zwierząt. Uczą nas jak poruszać się po muzeum.
Ekran interaktywny (infokiosk) zainstalowany w CEM wyposażony jest bogatą ofertę edukacyjną obejmująca min.: grę interaktywną, animację abrazji klifów, prezentację multimedialną, grę memory.
Animacja abrazji klifów
 
Prezentacja multimedialna
 
Gra memory

Gra interaktywna kształtująca wiedzę o poszczególnych miejscach w regionie oraz obiektach wartych odwiedzenia. Gra uczy również jak odpowiednio zachować się zarówno w muzeum jak i na łonie natury.

Gra dostępna jest  w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.
 
W ramach projektu powstały również materiały drukowane promujące czterech partnerów projektu w dwóch językach polskim i niemieckim. poprzez kreatywną i wesołą zabawę. Formuła materiałów na pewno zapewni dobrą zabawę całej rodzinie.
Ulotka zawiera specjalne karty kolekcjonerskie. Do zebrania są dwa zestawy kart: foka i żubr.
Kolorowanka „Co słychać?/Schön von Dir zu hören?” to zestaw 8 kreatywnych pocztówek, które każdy może wykonać sam. Wystarczy je pokolorować i uzupełnić według własnej fantazji, a następnie rozesłać do przyjaciół.
Kolorowanka po uzupełnieniu, pokolorowaniu może być wykorzystana jako pocztówka.
Kolorowankę mogą Państwo pobrać TUTAJ

Kolorowanka i ulotki z kartami kolekcjonerskimi dostępne tylko w:
Centrum Edukacyjno-Muzealne (Międzyzdroje, Polska)
Zagrodzie Pokazowej Żubrów (Międzyzdroje, Polska)
Muzeum Techniki i Komunikacji- Zajezdnia Sztuki (Szczecin, Polska)
Ozeaneum (Stralsund, Niemcy)
Muzeum Morskie (Stralsund, Niemcy)

Więcej zabawy i więcej o projekcie:
http://www.meeresmuseum.de/pl/audioguide/

Zapraszamy do zabawy !

Przydatne linki:
www.muzeumtechniki.eu
www.deutsches-meeresmuseum.de/ozeaneum/
www.deutsches-meeresmuseum.de/meeresmuseum

Promocja projektu”Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

Szanowni Państwo,

zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu opracowano i wydano ulotkę promocyjną zawierającą szczegóły dotyczące realizacji zamierzonych celów i efektów ekologicznych projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią (format PDF Acrobat Reader)

Ulotkę można pobrać TUTAJ

Postęp prac przy realizacji projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

W ramach realizowanego projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku narodowego” współfinasowanego finansowanego na zasadzie dotacji z środków funduszy europejskich V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia ,,Umocnienie linii brzegowej na odcinku 155mb wraz z budową przystani wodnej dla czterech jednostek pływających”. W  miesiącu grudniu 2013 r. na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.  Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Hydrobud” Adam Dzik. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto jeszcze w miesiącu styczniu. Obecnie wykonano już prace podwodne oraz trwają końcowe prace przy umacnianiu linii brzegowej nasypem kamiennym. Do końca miesiąca kwietnia planowany jest montaż pomostu. Zakończenie całości prac przewidziane jest na dzień 31 maja 2014 roku.

Nowobudowana infrastruktura techniczna wraz z zakupionym wcześniej sprzętem pływającym pozwoli na kompleksową obsługę działań terenowych mających na celu ochronę siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Sprawozdanie z V Warsztatów dotyczących Planu Ochrony dla WPN

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się sprawozdanie z V Warsztatów dotyczących projektu Planu Ochrony dla WPN.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Sprawozdanie_V_warsztaty

Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Promocja projektu Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu opracowano i wydano ulotkę promocyjną zawierajacą szczegóły dotyczące realizacji zamierzonych celów i efektów ekologicznych projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią (format PDF Acrobat Reader)

Ulotkę można pobrać tutaj : Ulotka WPN

Kolejny etap prac przy realizacji projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Kolejnymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” są: szlak turystyczny, ścieżka edukacyjna oraz dwie tablice pamiątkowe.

W dniu 10 października 2013r. otwarto nowy szlak turystyczny relacji Kawcza Góra – BAS. Szlak ten łączy się z dotychczasowym przebiegiem szlaku czarnego i umożliwia dojście do obiektów Baterii Artylerii Stałej (w skrócie BAS). Ma on długość 1 340m. Szlak wyposażono w niezbędne urządzenia turystyczne: ławki, bariery ochronne, regulaminy, kierunkowskazy, kosze na śmieci. Zabezpieczono i zrewitalizowano obiekty militarne. Jedno ze stanowisk BAS zostało udostępnione częściowo dla turystów. Wyposażono je w bariery ochronne i stopnie ziemne- prowadzące na szczyt stanowiska, z którego roztacza się widok na Zatokę Pomorską. Dwa pozostałe stanowiska zostały, po zabezpieczeniu przed penetracją, zachowane jako potencjalne miejsce zimowania dla nietoperzy i rozrodu płazów. Ruch turystyczny odbywający się na szlaku, w minimalny sposób zagraża siedlisku buczyny. Pozwala turystom na jej podziwianie dając jednocześnie możliwość obcowania z przyrodą i historią tych terenów.

Pod koniec listopada 2013roku utworzona została ścieżka edukacyjna o długości 320 m. Ścieżka ta biegnąca wzdłuż obiektów BAS wyposażona została w 5 tablic o treściach przyrodniczych i historycznych. Przybliżają one zagadnienia związane z tym terenem.

W grudniu 2013 r. wykonane zostały dwie tablice pamiątkowe dotyczące realizowanego projektu. Zadanie to służy promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Projekt planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego – zaproszenie na IV warsztaty dla samorządów i społeczności lokalnej oraz organizacji ekologicznych.

Woliński Park Narodowy jest w trakcie opracowywania projektu Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego. Wykonawca powyższego opracowania, którym jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., organizuje w dniu 18 września 2013 roku o godz.10:00 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Parku czwarte warsztaty dla samorządów i społeczności lokalnej oraz organizacji ekologicznych.
Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Realizacja projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”- restytucja grzybieńczyka wodnego

W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania ,, Restytucja gatunku grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) na akwenach Zalewu Szczecińskiego i Wstecznej Delty Świny na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”.

W ramach realizacji programu dokonano pobrania materiału sadzeniowego (kłącza, rozłogi i rozety). Rozsady pobrano z starorzecza w okolicach miejscowości Gozdowice, a następnie przewieziono je w specjalnych pojemnikach na teren Wolińskiego Parku Narodowego gdzie dokonano ich wsiedlenia. Nad całością prac nadzór botaniczny sprawowała Pani dr inż. Urszula Banaś Stankiewicz.

Wsiedlenia wykonano na 9 wcześniej wybranych stanowiskach. Obecnie prowadzone są obserwacje monitoringowe adaptacji roślin na nowych stanowiskach.

 

 

Uroczyste otwarcie schodów relacji Kawcza Góra-plaża

Dnia 16.07.2013r nastąpiło uroczyste otwarcie schodów. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Instytucji Wdrażającej projekt tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Miasta Międzyzdroje, samorządu lokalnego, wykonawcy, przewodnicy PTTK, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego. Uroczystość otworzył Ireneusz Lewicki – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, który przywitał zebranych gości, nakreślił rys historyczny tego miejsca oraz podał informacje dotyczące schodów. Następnie Jerzy Bujko – Prezes firmy Mostar – Wykonawcy schodów, powiedział o realizacji tej inwestycji. Kolejną osobą która zabrała głos był Adam Jakubowski – Prezes Klubu Przewodników PTTK ” Na Wyspach”. Mówił on o schodach w aspekcie historycznym, turystyki aktywnej oraz powiązaniu ze szlakami turystycznymi. Następnie ks. prałat dr Marian Wittlieb dokonał poświęcenia schodów. Po poświęceniu przyszła kolej na przecięcie wstęgi. Dokonali tego: Pani Karolina Kawczyńska – koordynator projektu CKPŚ, Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Pan Andrzej Borowiec – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pan Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyzdrojów, Pan Jerzy Bujko – Prezes firmy Mostar, Pan Ireneusz Lewicki – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Po tym uroczystym akcencie zebrani na tej uroczystości zeszli po schodach na plażę.
Parametry schodów: długość (wzdłuż skarpy, bez rozwinięcia) 85m, długość całkowita schodów (po rozwinięciu) 128,5 m, wysokość 51 m.
Schody te są najdłuższym i najwyższym tego typu obiektem na polskim wybrzeżu.

Opracował: T. Kapral, Fot.: Magdalena Mroczkowska, Marek Szwarc, Jan Magda, Wiesław Stępień.

Informacje dotyczące realizacji projektu nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”
Zakończono budowę zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra –plaża.

Widoczne na zdjęciu schody prowadzące z plaży na Kawczą Górę zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mostar Sp.z o.o.” ze Stargardu Szczecińskiego.
W dniu 21.06.2013r Inwestor (Woliński Park Narodowy) wysłał dokumentację powykonawczą do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, który wydaje ostateczną decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania.

Otwarcie schodów i udostępnienie ich dla turystyki nastąpi w drugiej dekadzie lipca.
Nowe schody mają 287stopni (254 stopnie + 33 spoczniki), w tym 10 stopni i 1 spocznik są w tej chwili przykryte piaskiem. Mają one znaczenie w sytuacji jesienno-wiosennych sztormów, kiedy piasek może zostać zabrany, wówczas stopnie te zostaną odsłonięte stanowiąc trap dolny schodów.

Realizacja zadań związanych z budową szlaku turystycznego oraz zagospodarowaniem turystycznym.
Trwają prace związane z utworzeniem nowego szlaku turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. Długość szlaku będzie wynosić 1,34 km.
Mocno zaawansowane są prace dotyczące adaptacji stanowisk BAS (Baterii Artylerii Stałej) w celu ich częściowego udostępnienia.
Otwarcie nowego szlaku turystycznego o charakterze przyrodniczo-historycznym planowane jest na przełomie III i IV kwartału tego roku.

sporządził: Tomasz Kapral

Realizacji projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”- zakup łodzi wiosłowo-motorowej

Woliński Park Narodowy zaprasza do składania ofert na dostawę łodzi wiosłowo – motorowej. Szczegóły techniczne i tryb składania ofert mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://www.bip.wolinpn.nv.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzMDMp

 

Rozpoczęcie realizacji projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Wolińskiego Parku Narodowego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie takich zadań jak:
1. ,,Umocnienie linii brzegowej na odcinku 155 mb wraz z budową przystani wodnej dla 4 jednostek pływających Wolińskiego Parku Narodowego”
2. ,,Restytucja gatunku grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata ) na akwenach jezioro Wicko Wielkie i Zalew Szczeciński”
3. ,,Restytucja siedlisk przyrodniczych na wyspie Wielki Krzek”

Obecnie rozpoczęto realizacje zadań związanych z restytucją siedlisk przyrodniczych na wyspie Wielki Krzek. Trwają koszenia zimowe których celem jest skoszenie oraz zebranie i wywiezienie suchej biomasy na powierzchni 100 ha.

 

 Opracował: Tomasz Bajor koordynator projektu

Kolejne zadania związane z realizacją projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Kolejnymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” są:

  • Budowa drewnianej bariery dwużerdziowej – 620 mb
  • Wykonanie nowego szlaku turystycznego 1 340 mb oraz wyposażenie go w urządzenia zagospodarowania turystycznego
  • Konserwacja (wstępne oczyszczenie budowli, montaż barier ochronnych) stanowisk BAS.
  • Zabezpieczenie stanowisk BAS przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

 Dnia 01.03.2013 r ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację powyższych zadań.

Numer ogłoszenia BZP: 85806 – 2013.

 Termin składania ofert: 18 marca 2013 r. do godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 13, termin otwarcia ofert: 18 marca 2013 r. o godz. 10 15 w Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego , w pokoju nr 8.

Opracował: Tomasz Kapral – koordynator projektu

Postęp prac przy realizacji projektu Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Od 29.11.2012 w rejonie Kawczej Góry można napotkać maszyny budowlane. Oznacza to, że projekt nr POIS.05.01.00.00-300/10 „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także ze środków Budżetu Państwa wszedł w fazę wykonawczą. 

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mostar sp.z o.o.” ze Stargardu Szczecińskiego realizuje kluczową inwestycję projektu, tj. budowę zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra – plaża. Konstrukcja schodów wykonana zostanie ze stali, natomiast stopnie, poręcze i balustrady z drewna. Posadowienie konstrukcji będzie na mikropalach i palach w rurach osłonowych. Na zejściu będą dwa podesty widokowe, z których podziwiać będzie można Zatokę Pomorską. Łączna długość nowego zejścia turystycznego z Kawczej Góry wynosić będzie 128.5 mb.

 

II Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. „Woliński Park Narodowy- projekt planu ochrony”.

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego oraz Wykonawca Planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego serdecznie zapraszają na II Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. „Woliński Park Narodowy – projekt planu ochrony”.

Warsztaty odbędą się dnia 21.11.2012 roku o godzinie 11:00 w sali Centrum Edukacyjno-Muzealnego Wolińskiego Parku Narodowego przy ulicy  Niepodległości 3 (obok budynku Dyrekcji Parku).

Organizatorem Warsztatów jest wykonawca Planu Ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Gorzowa.

Celem warsztatów jest zapoznanie samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych z postępami prac. 

Serdecznie zapraszamy.

Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

I Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. „Woliński Park Narodowy- projekt planu ochrony”.

Dnia 17.04. 2012 roku odbyły się I Warsztaty dla samorządów, społeczności lokalnej i organizacji ekologicznych pt. „Woliński Park Narodowy – projekt planu ochrony”. Warsztaty zorganizowane zostały przez wykonawcę Planu ochrony dla WPN – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Gorzowa przy współudziale Wolińskiego Parku Narodowego.

Plik z prezentacją określającą tematykę warsztatów w formacie PDF można pobrać TUTAJ

Organizację następnych warsztatów zaplanowano na IV kwartał 2012 roku.

Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Zawiadomienie Dyrektora WPN o rozpoczęciu prac nad projektem Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 1a i Art. 28. ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 i Dz. U. 2008 r., Nr 201, poz. 1237), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794), zawiadamia się o rozpoczęciu prac objętych projektem nr POIŚ.05.03.00-00-270/10 „Opracowanie projektu planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego współfinansowanego za środków EFRR w ramach działania 5.3 V osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko”, zmierzających do sporządzenia projektu planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego.
Zgodnie z artykułem art. 30. ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres konieczny do zatwierdzenia go jako plan ochrony obszarów Natura 2000: Wolin i Uznam PLH320019 i Delta Świny PLB 320002- w części objętej przez WPN.
Prace realizowane będą w roku 2012 i 2013. Opracowanie projektu planu ochrony planowane jest do 30 listopada 2013 r. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim , ul.Żwirki i Wigury 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Projekt planu ochrony sporządzony będzie na okres 20 lat, tj.2014 – 2023. Prace niezbędne do opracowania projektu planu ochrony będą zgodne z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.
Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac i materiały robocze związane z przygotowaniem projektu planu będą publikowane na stronie internetowej Wolińskiego Parku Narodowego https://www.wolinpn.pl/ zakładka „Projekty”.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – na każdym etapie realizacji tj. począwszy od.01.04.2012, a kończąc 30.11.2013 mogą być składane wnioski i uwagi do projektu.
Zgodnie z art.19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 6 powołanego wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do zapoznawania się z wynikami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w formach określonych w art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach; 72-500 Międzyzdroje, ul.Niepodległości 3a; lub też za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@wolinpn.pl. Ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Zaproszenie na spotkanie stron zainteresowanych w związku z podjęciem opracowania projektu Planu Ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego

W związku z podjęciem opracowania projektu Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego w dniu 17 kwietnia o godz.10.00 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego odbędzie się pierwsze spotkanie stron zainteresowanych.
Spotkanie poświęcone będzie ogólnym założeniom prac nad projektem Planu Ochrony, które przedstawi Wykonawca opracowania. Istotnym będzie możliwość omówienia zasad współpracy w tym bardzo ważnym procesie.
Spotkanie to jest pierwszym z cyklu pięciu, które Wykonawca prac będzie organizował w trakcie realizacji umowy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Opracowanie Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Obowiązek posiadania przez park narodowy planu ochrony wynika w zapisu ustawy o ochronie przyrody. Jest to kompleksowy dokument planistyczny zatwierdzany przez Ministra Środowiska, który obowiązuje na okres 20 lat. Określa on m. in. szczegółowe zasady, zakres i miejsce zbiegów ochronnych, formy udostępniania zasobów parku dla nauki, edukacji i turystyki, zagospodarowanie przestrzenne Parku itp. Jest podstawą zarządzania parkiem narodowym oraz działalności służb parku narodowego.
Obecny brak planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego wynika ze zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, które unieważniły obowiązujący plan ochrony Parku na lata 1999 – 2018. W okresie braku planu ochrony parku narodowego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zarządzanie parkiem realizowane jest na podstawie „Rocznych zadań ochronnych”, które ustanawiane są każdorazowo w formie zarządzenia przez Ministra Środowiska.
W ramach ogłoszonego przez Centrum Koordynacyjne Projektów Środowiskowych konkursu nr 7/2009 „Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych” w styczniu 2010 roku Woliński Park Narodowy złożył wniosek na dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie projektu planu ochrony WPN”. Dofinansowanie dotyczy środków V piorytetu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” 2007 -2013.
Dokumentacja aplikacji na opracowanie planu ochrony za kwotę 1 miliona zł uzyskała pozytywną ocenę zespołów rzeczoznawców CKPŚ oraz zatwierdzona została do realizacji. W dniu 3 lutego 2011 r. została podpisana umowa dotacji nr POIS.05.03-00-00-270/10 pomiędzy dyrektorem Parku a CKPŚ na realizację w/w projektu w latach 2011 – 2012. Struktura finansowania to: środki Unii Europejskiej 850 tys. zł i środki budżetu państwa 150 tys. zł.
Projekt ten obejmuje wykonanie na podstawie analizy istniejących publikacji, opracowań i dokumentacji oraz wykonania terenowych prac inwentaryzacyjnych zasobów przyrodniczych Parku oceny stanu przyrody. W znacznym stopniu zostanie wykorzystana dokumentacja poprzedniego planu ochrony WPN. Na tej podstawie określony zostanie stan zagrożeń przyrody oraz działania ochronne na okres 20 lat. Plan ochrony dotyczyć będzie ochrony ekosystemów WPN ( leśne, nieleśne i wodne ) oraz ochrony roślin i zwierząt jak też zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzona zostanie również identyfikacja siedlisk objętych ochroną Natura 2000, gdyż lądowa część Parku znajduje się w obszarze PLH Wolin i Uznam. Z uwagi na to, że część Parku objęta jest również obszarem ochrony ptaków PLB Delta Świny plan ochrony uwzględni również ochronę awifauny na tym obszarze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy dotacji powstanie projektu planu ochrony odbywać się będzie w konsultacji społecznej z udziałem społeczności lokalnej tj. samorządów, organizacji ekologicznych oraz grup zainteresowanych.
W związku z wprowadzoną zmianą przepisów o podatku VAT obecnie Park czyni starania o zwiększenie dotacji z tego tytułu w wysokości 230 tys. zł.
Wykonawca projektu zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz wytycznymi CKPŚ.
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (zejście turystyczne relacji Kawcza Góra – plaża oraz rewitalizacja obiektów BAS)

W lipcu 2010 roku Woliński Park Narodowy złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt.: ”Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Całkowita wartość planowanego projektu wynosi 780 000 zł, jednak zostały już przeprowadzone rozmowy negocjacyjne mające na celu zwiększenie ogólnej sumy dofinansowania o kwotę 320 123 zł.
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.09.2010 r. zespół ekspercki grupy roboczej ds. oceny projektów CKPŚ, wydał pozytywną ocenę merytoryczną dla ww. projektu, przyznając mu sumę 73 punktów i klasyfikując tym samym na czwartej pozycji w rankingu ogólnopolskim.
Głównym zamierzeniem inwestycyjnym niniejszego projektu jest odbudowa zejścia turystycznego relacji Kawcza Góra – plaża. Przypomnijmy, że inwestycja budowy schodów na zboczu klifowym Wolińskiego Parku Narodowego miała już miejsce latach siedemdziesiątych, jednak na skutek istotnego zniszczenia schodów przez sztormy, ich znacznego wyeksploatowania oraz braku środków pieniężnych na kompleksowy remont, w 1997 roku zdecydowano o rozbiórce schodów. Przez ponad 20 lata swojego użytkowania, zejście cieszyło się bardzo dużą popularnością zarówno wśród turystów jak i społeczności lokalnej. Przyczyniło się wówczas również do znaczącego rozładowania ruchu turystycznego w rejonie punktu widokowego Kawcza Góra, ograniczając jednocześnie tzw. „dziką” penetrację stoku klifowego, a tym samym niszczenie najcenniejszych gatunków tego bardzo istotnego siedliska przyrodniczego Parku.
Obecnie na podstawie wykonanego na zlecenie Wolińskiego Parku Narodowego projektu budowlanego, lokalizacja, przebieg oraz założenia technologiczne nowych schodów są już dokładnie sprecyzowane. Planowana konstrukcja schodów oparta będzie na czternastu odpowiedniej długości podzespołach metalowych, które zostaną scalone w całość za pomocą specjalistycznego typu połączeń stalowych. Poręcze oraz stopnie schodów zostaną wykonane z drewna, które dodatkowo pokryte będą nakładkami antypoślizgowymi. Nowa planowana forma zejścia w dolnej swojej części posiadać będzie również rozbieralne elementy dające możliwość ich ewentualnego częściowego demontażu w okresie wiosenno-jesiennych sztormów. Po przeprowadzeniu aktualnych badań geotechnicznych podłoża została także określona optymalna metoda mocowania całości konstrukcji do stoku klifu. Posadowienie konstrukcji odbywać się będzie na palach punktowych tzw. mikropalach, których ilość i rozmieszczenie w terenie zostanie precyzyjnie określone na podstawie założeń technologicznych kolejnego projektu budowlanego. Łączna długość nowego zejścia turystycznego Kawcza Góra wynosić będzie 128.5 mb, przy czym bardzo interesujący wydaje się fakt, iż na jego trasie zaplanowane zostały dwie platformy widokowe.
Dopełnieniem całości projektu będzie również przedłużenie przebiegu czarnego szlaku turystycznego, doposażenie go w urządzenia zagospodarowania turystycznego oraz budowa nowego ogrodzenia. Głównym celem zmiany trasy szlaku jest chęć udostępnienia turystom obiektów militarnych Baterii Artylerii Stałej (BAS) oraz przygotowanie opisywanego terenu do realizacji podstawowych założeń programowych syntetycznej koncepcji zagospodarowania turystycznego tej części Parku.
W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku planuje się również stworzenie ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo – historycznym. Powstanie ścieżki o tym charakterze posiadać będzie istotne znaczenie wychowawcze, wzbogaci bowiem wiedzę turystów oraz społeczności lokalnej na temat wartości przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego oraz dziedzictwa historycznego naszego regionu.
Dodatkowo mając na uwadze dalsze uatrakcyjnienie przebiegu trasy szlaku, planuje się częściową rewitalizację obiektów BAS. Obiekty te zostaną uporządkowane, zabezpieczone przed nielegalną penetracją osób trzecich, doposażone w bariery ochronne oraz częściowo zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. W niedalekiej przyszłości planuje się ponadto wypożyczenie od odpowiednich instytucji działa artyleryjskiego, bliźniaczego do dział zdemontowanych z tych stanowisk pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Woliński Park Narodowy zamierza ponadto przeznaczyć jedną z budowli BAS dla potrzeb kompleksowego udostępniania turystycznego.
Realizacja niniejszego projektu w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Parku i jego okolic. Wykorzystanie obecnych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obiektów o charakterze militarnym, przyczyni się również do ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz podniesienia świadomości turystów zarówno w stosunku do dziedzictwa przyrodniczego, jak i historycznego miasta i gminy Międzyzdroje.