NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 285/2019/Wn16/OP-RE-pn/D z dnia 06.08.2019 r. Woliński Park Narodowy zrealizował projekt pod nazwą „Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I”.

Dotacja w formie dofinansowania, w wysokości do 90%.

Dofinansowanie projektu ma na celu wsparcie działań ukierunkowanych na ochronę gatunku – żubra (Bison bonasus) w formie modernizacji miejsca jego bytowania – Zagrody Pokazowej Żubrów Wolińskiego Parku Narodowego.

W ramach tego projektu zrealizowane są poniższe zadania:

  • Modernizacja ogrodzenia wewnętrznego – wybiegu dla żubrów,
  • Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą główną do Zagrody Pokazowej Żubrów,
  • Modernizacja zaplecza technicznego – stodoły wraz z modernizacją dróg technicznych i placu technicznego,
  • Modernizacja zaplecza technicznego – sanitarnego w Zagrodzie Pokazowej Żubrów,

 

Całkowita kwota dotacji wynosi: 285 344,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 391 178,00 zł.

 

Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym”

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 127/2019/Wn-11/OP-WK/D z dnia 06.05.2019r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym”.

Dotacja w formie dofinansowania, w wysokości 90%.

Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona obszaru Wolińskiego Parku Narodowego w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przyrody i wyposażenie Posterunku Straży Parku w nowoczesne środki techniczne umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie szeroko rozumianemu szkodnictwu.

W ramach tego projektu Posterunek Straży Parku doposażono w:· łódź inspekcyjno patrolową,· quada,· termowizor,· noktowizor,· fotopułapki.

Całkowita kwota dotacji wynosi do: 324 876,00 zł.

Pierwokup cennej przyrodniczo nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 227 w Wisełce

Działając w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 marca 2017 r. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie art. 10 ust. 5 lit. c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nabył w drodze pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość stanowiącą działkę nr 227 o pow. 4,5012 ha, obręb 0001 Wisełka, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.
Powyższe przedsięwzięcie zostało objęte umową nr 71/2017/Wn16/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji zawartą w dniu 14 kwietnia 2017 r. pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty kwalifikowane i kwota dofinansowania zostały określone na kwotę 169 300,00 zł i obejmują cenę zakupu nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego. Na podstawie umowy z dnia 21 października 2017 r. ww. grunt Skarbu Państwa został oddany w użytkowanie wieczyste Wolińskiego Parku Narodowego.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego realizowanego przedsięwzięcia został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2019 r. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia jest zachowanie siedlisk w stanie niepogorszonym i ochrona tych siedlisk przed antropopresją, a także zapewnienie warunków dla naturalnych procesów przyrodniczych i rewitalizacji siedliska przyrodniczego 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska, które jest przedmiotem ochrony w granicach ostoi siedliskowej Natura 2000. Zakup działki nr 227 oraz działania służące odtworzeniu siedliska 7140 będą doskonałym przykładem pokazującym, jak praktycznie można chronić tego rodzaju siedliska.

 

Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym.

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer  435/2011/Wn-50/OP-PO-LZ/D z dnia 05.10.2011r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt w całości realizowany jest przez NFOŚiGW.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona lasów Wolińskiego Parku Narodowego przed pożarami. Woliński PN realizuje ustawowe zadania ochrony przeciwpożarowej wykorzystując wymagane przepisami środki techniczne, które w miarę upływu czasu podlegają wymianie i modernizacji. W ramach tego projektu doposażono Woliński  PN w sprzęt służący do ochrony przeciwpożarowej lasów Wolińskiego PN o wartości 292 211,98 zł.

„Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę nr POIS.050100-00-372/12-00 na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85%), środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10%) oraz środków własnych Wolińskiego Parku Narodowego.

Kluczowym zamierzeniem programowym jest możliwość kontynuacji działań związanych z przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz zachowaniem odpowiedniej struktury gatunkowej na terenach objętych realizacją projektu. Działania te koncentrują się na bardzo cennych przyrodniczo terenach Parku, a tym samym obszarach wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000.      

Zadaniem priorytetowym projektu jest wykoszenie powierzchni 100 ha szuwaru trzcinowego na wyspie Wielki Krzek (kompleks wysp Wstecznej Delty Świny) oraz restytucja gatunku chronionego grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata. Realizację zaplanowanych w projekcie działań, planuje się także poprzez budowę małej infrastruktury technicznej oraz zakup sprzętu umożliwiającego realizację zadań terenowych, służących bezpośrednio ochronie siedlisk i gatunków. W ramach tych zadań przewidziane zostało umocnienie linii brzegowej wraz z budową przystani łodziowej dla 4 jednostek pływających Wolińskiego Parku Narodowego oraz zakup nowej łodzi motorowej.

Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 540/2011/Wn-16/OP-PO-PN/D, w latach 2012-2013 realizowany jest wniosek pt.:

„Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów”, który jest w 100% finansowany przez NFOŚiGW
Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów, która nieustannie wzrasta wraz z rozwojem turystyki w regionie.

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego jest terenem wyróżniającym się dużą różnorodnością siedlisk i krajobrazu. Jest to teren bardzo cenny przyrodniczo. Wchodzi on w skład chronionego obszaru Morza Bałtyckiego (BSPA). Jego obszar należy do sieci NATURA 2000. W granicach Parku wytypowano obszar specjalnej ochrony (OSO) Delta Świny PLB320002 i obszar specjalnej ochrony (SOO) Wolin i Uznam PLH320019.
Jednocześnie teren Parku ze względu na swoją dużą atrakcyjność turystyczną jest narażony na niekontrolowaną antropopresję. Wyjątkowa przyroda Wolińskiego Parku Narodowego przyciąga rokrocznie na Wolin liczną rzeszę turystów.
W celu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego, przy równoczesnym udostępnieniu go dla turystów ważnym działaniem jest doposażenie miejsc odpoczynku, punktów widokowych w niezbędną infrastrukturę turystyczną: wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły, kosze na śmieci, tablice kierunkowe, mapy etc. Dzięki temu turysta korzysta z walorów przyrody poruszając się jednocześnie tylko w przestrzeni wyznaczonej dla ruchu turystycznego. Dodatkową osłonę, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego, stanowią barierki i ogrodzenia. Mogą one również, podobnie jak schody ziemne na wzniesieniach, zapobiegać „poszerzaniu” przez turystów szlaku. Istotnym elementem infrastruktury turystycznej w Parku są tablice przyrodnicze, które edukują turystę poprzez przybliżenie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Zgodnie w wnioskiem realizacja projektu zostanie ukończona w II kwartale 2013r.

Opracowała: Dorota Kowalczyk – koordynator projektu

Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi – Woliński Park Narodowy Wniosek finansowany w 100% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2011-2013 na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 326/2011/Wn-50/OP-IN/D , realizowany jest wniosek pt.:

„Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi – Woliński Park Narodowy.”

Wniosek ten ma za zadanie wyposażenie i unowocześnienie infrastruktury informatycznej zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania pracami terenowymi i wykonywaniem zadań ochronnych/planu ochrony.

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system dydaktyczny. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń w poszczególnych parkach narodowych Szkolenia będą odbywały się co kwartał przez 2 lata (8 szkoleń w każdym z parków) i będą przeznaczone dla pracowników poszczególnych parków narodowych. Ich tematyka będzie zgodna z propozycjami, jakie parki zgłosiły w trakcie przygotowywania projektu i zawarły w Porozumieniu z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska (istnieje możliwość zmiany tematu szkolenia, ale trzeba powiadomić o tym Fundację). W szkoleniach wezmą udział głównie osoby zajmujące się daną problematyką w parku (liczba osób uczestniczących w szkoleniach jest dostosowana do możliwości parku, ale zakłada się, że średnio w każdym szkoleniu weźmie udział 20 osób). Szkolenia będą jednodniowe i będą składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Czas trwania pojedynczego szkolenia będzie wynosił 5 godzin zegarowych, z półgodzinną przerwą na catering. Część teoretyczna będzie miała formę wykładu, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych i materiałów drukowanych. Czas trwania tej części szkolenia uzależniony będzie od tematyki, ale z reguły nie powinien przekraczać połowy czasu całego szkolenia. Część praktyczna będzie polegała na zastosowaniu zdobytej wiedzy w konkretnych działaniach. W niektórych przypadkach, np. przy szkoleniach dotyczących rozpoznawania gatunków objętych siecią Natura 2000, część praktyczna odbędzie się w terenie. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, którzy wytypowani zostaną przez parki i zatwierdzeni zostaną przez Zespół Zarządzający Projektem. Będą to osoby mające duże doświadczenie i wiedzę na temat danego przedmiotu, ale również potrafiące w sposób ciekawy i efektywny przekazać wiedzę osobom szkolonym. Każdy specjalista prowadzący szkolenie przygotuje materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane podczas szkolenia, a następnie zostaną nagrane na płyty CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie również przygotowanie wspólnie z Zespołem Zarządzającym Projektem krótkiej ankiety dot. szkolenia i jego tematyki oraz przeprowadzenie badań ankietowych przed i pod koniec szkolenia. Wszystkie szkolenia rozpoczną się w IV kw. 2009 roku – w bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie po jednym szkoleniu w każdym parku. Pozostałe szkolenia przeprowadzone zostaną w latach 2010 (po 4 szkolenia) i w roku 2011 (po 3 szkolenia). 

Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych
Spośród pracowników parków wybrane zostały 4 grupy, które co roku będą spotykać się na warsztatach. Będą to: pracownicy działu edukacyjnego, pracownicy działu turystyki, pracownicy naukowi i odpowiedzialni w parku za sprawy naukowe i monitoring oraz pracownicy odpowiedzialni za ochronę przyrody i krajobrazu. W sumie w trakcie trwania projektu odbędzie się 8 dwudniowych warsztatów. Będą odbywały się one na terenie różnych parków narodowych i dotyczyły bieżących problemów z konkretnego działu. Liczba osób z poszczególnych parków uczestniczących w warsztatach będzie zróżnicowana, zależna od ilości pracowników zajmujących się danymi zagadnieniami w parku. Zakłada się jednak, że ogólna liczba uczestników warsztatów wyniesie 50 osób (średnio po 2 osoby z każdego parku). Warsztaty będą prowadzone przez osoby z Zespołu Zarządzającego Projektem i będą składały się z trzech części: pierwszej, polegającej na prezentacji przez przedstawicieli poszczególnych parków problemów dotyczących tematyki warsztatów, drugiej, polegającej na dyskusji i wysłuchaniu specjalistów w danej dziedzinie oraz trzeciej – próby znalezienia konkretnych rozwiązań przedstawionych problemów. Warsztaty mogą zawierać część praktyczną, która może odbywać się w terenie. Spotkania głównie jednak będą miały charakter dyskusyjny. Ich efektem będzie wypracowanie rozwiązań omawianych zagadnień. Uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania problemów, na jakie natrafiają w pracy, jak również przedstawienia sukcesów w ich rozwiązywaniu. Przed każdym z warsztatów parki powiadomione zostaną o szczegółowej tematyce, aby mogły się do nich przygotować. Tematami przewodnimi 5 pierwszych warsztatów będą:
– dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – „Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego – w praktyce”;
– dla działu edukacji – „Edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie terenu parku – stworzenie bazy (w tym rozwiązania techniczne, publikacje) i metodyka pracy”;
– dla działu nauki i monitoringu – „Znaczenie monitoringu przyrodniczego parków narodowych dla sieci Natura 2000”;
– dla działu turystyki – „Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne”;
– dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – „Ochrona przyrody w parkach narodowych a Natura 2000”.
Zakłada się, że pierwsze pięć warsztatów odbędą się w następujących miejscach:
– dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Słowińskim Parku Narodowym (jest już znany termin tych warsztatów – 16-18 września 2009 r.);
– dla działu edukacji – w Ojcowskim Parku Narodowym;
– dla działu nauki i monitoringu – w Parku Narodowym Ujście Warty;
– dla działu turystyki – w Magurskim Parku Narodowym;
– dla działu ochrony przyrody i krajobrazu – w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych
W trakcie realizacji projektu odbędą się dwa sympozja. Będzie to zapoczątkowanie corocznych spotkań przedstawicieli parków narodowych. I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych odbędzie się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w dniach 25-27 września 2009 roku. Tematem przewodnim będzie „Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”. Sympozjum będzie trzydniowe, a udział w nim wezmą pracownicy parków i autorzy referatów wprowadzających (zamówionych). Zespół Zarządzający Projektem wraz z gospodarzem sympozjum (jest to komitet organizacyjny sympozjum) rozesłał już do wszystkich parków Komunikat nr I o sympozjum, z prośbą o zgłaszanie referatów i posterów. Następnie przygotowany zostanie szczegółowy program, który zostanie rozesłany do wszystkich uczestników.
Drugie sympozjum odbędzie się w 2010 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jego tematem przewodnim będzie „Sieć Natura 2000, a polskie parki narodowe”. Sympozjum będzie dwudniowe, rozpocznie się o godzinie 10.00, a zakończy następnego dnia o godzinie 15.00 Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty zamówione i komunikaty przygotowane przez parki narodowe, a w godzinach popołudniowych odbędzie się sesja posterowa. Drugiego dnia przewiduje się dokończenie sesji referatowej i dyskusję.
W obu sympozjach weźmie udział po 80 osób – przedstawicieli parków narodowych (po 3 osoby, w tym koordynatorzy projektu z ramienia parku), beneficjenta i zaproszonych gości (m.in. autorów referatów wprowadzających).

Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych
W celu rozpropagowania najlepszych doświadczeń i sprawdzonych wzorców działań, wydawany będzie w Internecie poradnik dla pracowników parków narodowych. Będzie to wydawnictwo cykliczne (łącznie 4 numery). Poradnik będzie zawierał najciekawsze, sprawdzone i skuteczne pomysły związane z funkcjonowaniem parków narodowych. Artykuły w postaci instrukcji, zaleceń, porad, szczegółowych opisów różnych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych będą dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: czynna ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, metody prowadzenia monitoringu przyrodniczego, nowoczesne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych, itp. Wydawcą poradnika będzie Wigierski Park Narodowy. To pracownicy tego parku zajmą się zebraniem odpowiednich materiałów, ich redakcją, opracowaniem graficznym i zamieszczeniem w Internecie na stronie Wigierskiego Parku Narodowego.

Wydanie materiałów szkoleniowych
Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną wydane na płycie CD. Obowiązkiem szkoleniowców będzie przesłanie do Zespołu Zarządzającego Projektem materiałów szkoleniowych w postaci cyfrowej. Materiały te zostaną zredagowane i opracowane pod względem graficznym, a następnie skopiowane na płyty CD i rozesłane do wszystkich parków narodowych (po 5 egz.).

Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych
Każdy park narodowy posiada bibliotekę, która na ogół z powodu braku odpowiednich środków finansowych nie posiada najnowszych wydawnictw poświęconych przyrodzie, edukacji, monitoringowi, czynnej ochronie przyrody, itp. Literatura fachowa stanowi podstawowe i najczęściej używane narzędzie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stąd też istnieje pilna potrzeba uzupełniania zbiorów bibliotecznych najbardziej potrzebnymi wydawnictwami. Zakupiona literatura musi dotyczyć zagadnień związanych z przyrodą (ożywioną i nieożywioną), jej ochroną oraz ekologią; mogą to być np. słowniki i atlasy przyrodnicze (w tym biologiczne słowniki językowe), podręczniki oraz monografie; czasopisma (naukowe i popularnonaukowe) muszą być ściśle związane z tematyką przyrodniczą. Zakłada się, że w ramach projektu każdy park będzie mógł zakupić literaturę fachową, dotyczącą interesujących go zagadnień, na łączną kwotę 4 tys. zł (w roku 2009 po 1 tys. zł i w roku 2010 3 tys. zł).

Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego 
Portal internetowy dla polskich parków narodowych stworzony zostanie przy zastosowaniu standardowych technologii stosowanych przy tego rodzaju pracach. Wykorzystane zostaną dostępne narzędzia programowania oraz gotowe wzorce (np. forum dyskusyjne), które zostaną dostosowane do potrzeb projektu. Pierwszym zadaniem będzie analiza rozwiązań technicznych i graficznych oraz zakresu merytorycznego stron internetowych poszczególnych parków narodowych, tak by tworzony portal nawiązywał do rozwiązań już istniejących.

Tekst: Lech Krzysztofiak