Instytucje wspierające

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Woliński Park Narodowy w dniu 11 października 2023 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie ochrony przeciwpożarowej obszaru parku, w tym gatunków cennych przyrodniczo na kwotę blisko 5 mln złotych. Umowa została podpisana Szczecinie przez p. Sławomira Mazurka, wiceprezesa NFOŚiGW i p. Wiolettę Nawrocką, dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego. Głównym
W dniu 4 października 2023 roku, w Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie, 18 parków narodowych, w tym Woliński Park Narodowy podpisało umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu realizowana będzie modernizacja, rozbudowa i budowa systemów przeciwpożarowych. Łączna kwota na ten cel przekazana przez NFOŚiGW wynosi ponad
  Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 285/2019/Wn16/OP-RE-pn/D z dnia 06.08.2019 r. Woliński Park Narodowy zrealizował projekt pod nazwą „Modernizacja Zagrody Pokazowej Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym – etap I”. Dotacja w formie dofinansowania, w wysokości do 90%. Dofinansowanie projektu ma na celu wsparcie działań ukierunkowanych na ochronę gatunku
Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 127/2019/Wn-11/OP-WK/D z dnia 06.05.2019r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym”. Dotacja w formie dofinansowania, w wysokości 90%. Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona obszaru Wolińskiego Parku Narodowego w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przyrody
Działając w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 marca 2017 r. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie art. 10 ust. 5 lit. c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nabył w
Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer  435/2011/Wn-50/OP-PO-LZ/D z dnia 05.10.2011r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja ochrony przed pożarami i szkodnictwem w Wolińskim Parku Narodowym”. Projekt w całości realizowany jest przez NFOŚiGW. Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona lasów Wolińskiego Parku Narodowego przed pożarami. Woliński PN realizuje ustawowe
Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę nr POIS.050100-00-372/12-00 na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85%), środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10%) oraz środków własnych Wolińskiego Parku Narodowego. Kluczowym zamierzeniem programowym
Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 540/2011/Wn-16/OP-PO-PN/D, w latach 2012-2013 realizowany jest wniosek pt.: “Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów”, który jest w 100% finansowany przez NFOŚiGW Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów, która nieustannie wzrasta wraz
W latach 2011-2013 na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 326/2011/Wn-50/OP-IN/D , realizowany jest wniosek pt.: “Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych służących do zarządzania obszarami chronionymi – Woliński Park Narodowy.” Wniosek ten ma za zadanie wyposażenie i unowocześnienie infrastruktury informatycznej zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania oraz zakup i
Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu różnorodnych, wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć edukacyjnych, tworzących spójny i komplementarny system
  Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 541/2019/Wn-50/EE-EE/D z dnia 16.10.2019 r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pod nazwą „Woliński Park Narodowy – Nasze Wspólne Dziedzictwo”. Dotacja w formie dofinansowania, w wysokości do 95%. Dofinansowanie projektu ma na celu wsparcie działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie
TOP Skip to content