Kierownictwo Parku

 

Dyrektor  
 
 
Z-ca Dyrektora  inż. Stanisław Felisiak
 Telefon wewnętrzny 34
 E-mail: s.felisiak@wolinpn.pl
Z-ca Dyrektora  mgr inż. Marek Dylawerski
 Telefon wewnętrzny 37
 E-mail: m.dylawerski@wolinpn.pl
Główna Księgowa mgr Urszula Józiewicz
Telefon wewnętrzny 41
E-mail: u.joziewicz@wolinpn.pl

Dane teleadresowe

Sekretariat (91) 3280727 913280737
Fax.: (91) 3280357
sekretariat@wolinpn.pl
ul. Niepodległości 3a 72-500 Międzyzdroje


Obwody ochronne

Woliński Park Narodowy
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, (091) 32-80-727 w. 34
Obwód Ochronny Międzyzdroje leśniczy Artur Szymański
ul. Leśna 15, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-80-468
Obwód Ochronny Wapnica leśniczy Jan Magda
ul. Turkusowa 60, Wapnica, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-134
Obwód Ochronny Warnowo leśniczy Andrzej Jabłonka
Warnowo 10, 72-518 Ładzin
(0-91) 32-64-098
Obwód Ochronny Wicko leśniczy mgr inż. Mateusz Walczak
ul. Podgórna 18/1, Wicko-Zalesie, 72-500 Międzyzdroje
(0-91) 32-84-378
Obwód Ochronny Wisełka leśniczy mgr inż. Rafał Mackiewicz
ul. Nadmorska 9, 72-514 Kołczewo
(0-91) 32-65-090
Obwód Ochronny Wodny konserwator obrębu. ochr. mgr inż. Tomasz Bajor
ul. Turkusowa 3a Wapnica, 72-500 Międzyzdroje

Działy merytoryczne

Dział Ochrony Przyrody
Nadleśniczy inż. Marek Szwarc (091) 32-80-727 w. 57
Ekosystemy nieleśne mgr inż. Alicja Łepek (091) 32-80-727 w. 32
Informatyka mgr inż. Radosław Skórkowski (091) 32-80-727 w. 55
Konserwator Obrębu Wodnego mgr inż. Tomasz Bajor (091) 32-80-727 w. 55
Specjalista ds. ochrony przyrody dr. inż. Konrad Wrzecionkowski (091) 32-80-727 w. 32
Stan posiadania mgr Iwona Peśla (091) 32-80-727 w. 61
Dział ds. Edukacji
Kierownik działu mgr Elżbieta Waliszewska-Lorent (091) 32-80-727 w. 65
Edukacja mgr Michał Szweik (091) 32-80-727 w. 50
Edukacja Anna Mysińska (091) 32-80-727 w. 50
Edukacja Anna Bajor (091) 32-80-727 w. 46
Dział Udostępniania Parku
Specjalista ds. udostępniania Parku mgr Dorota Kowalczyk (091) 32-80-727 w. 57
Dział Finansowo-Księgowy
Z-ca głównego księgowego Danuta Kądziołka (091) 32-80-727 w. 35
Księgowa Wakat  
Księgowa Agnieszka Kędziora (091) 32-80-727 w. 48
Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik działu wakat  
Zespół Administracyjny
Kierownik zespołu mgr inż. Krystyna Sokołowska (091) 32-80-727 w. 36
Sprawy transportowe wakat (091) 32-80-727 w. 36
Sprawy administracyjne Aleksandra Molenda (091) 32-80-727 w. 38
Sprawy magazynowe Iwona Mioduszewska (091) 32-80-727 w. 38
Zespół Remontowo-Budowlany
Kierownik zespołu wakat  
Pracownik zespołu mgr inż. Bernard Zając (091) 32-80-727 w. 62
Dział Prawno-Organizacyjny
Sprawy kadrowe Beata Kraszczyńska (091) 32-80-727 w. 49
Sprawy prawne i BHP mgr Ewa Lewicka (091) 32-80-727 w. 52
Obsługa sekretariatu Agnieszka Kiszkunas (091) 32-80-727, 32-80-737

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych    mgr Marta Krajewska                                                                  

Straż Parku

Komendant Straży Parku Narodowego                                              (091) 32-80-727 w. 42

Deklaracja dostępności cyfrowej


Oświadczenie w sprawie dostępności


Woliński Park Narodowy z siedzibą  w Międzyzdrojach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848)

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wolinpn.pl.

Status pod względem zgodności


Strona internetowa www.wolinpn.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.    Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2.     Użycie tylko funkcji obsługi zdarzeń specyficznych dla urządzenia wskazującego (w tym gestu) dla funkcji
3.    Brak opisu dla nagłówków
4.    Brak etykiet opisowych
5.    Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
6.    Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
7.    Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.


Informacje dodatkowe


1.    Publikacja strony www.wolinpn.pl – 11.02.2011 r.
2.    Strona aktualizowana na bieżąco.
3.    W menu ˃ Kontakt zawarte są:
- dane teleadresowe
- informacje o dostępności architektonicznej
- deklaracja dostępności cyfrowej
4.    W przypadku problemów z dostępnością do strony prosimy o kontakt z Radosławem Skórkowskim pracownikiem działu IT nr. telefonu 91 3280727 wew. 55 lub drogą email: r.skorkowski@wolinpn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Metoda sporządzenia deklaracji


W  Wolińskim Parku Narodowym przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.wolinpn.pl spełnia wymagania w 68%.
Woliński Park Narodowy  dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.wolinpn.pl była na poziomie WCAG 2.0.
Data sporządzenia deklaracji: 19.09.2019 r.


Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego mieści się w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 3A. Jest to budynek jednopiętrowy, posiadajacy schody pomiędzy kondygnacjami. Schody niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wjazd na teren posesji w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:30

Blisko wejścia głównego do budynku usytuowane jest specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane poziomo za pomocą niebieskiej "koperty" z symbolem osoby niepełnosprawnej.

Wejście do budynku posiada barierę archotektoniczną w postaci 2 stopni, jednakże w celu jej likiwdacji na wyposażeniu znajduje się specjalna rampa najazdowa.

Wejście główne jest wąskie, jednakże drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe i istnieje w razie pootrzeby możliwość otworzenia drugiej części i poszerzenia otworu wejściowego. 

Osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawne ruchowo obsługiwane są na parterze budynku, włącznie z możliwością spotkania z kierownictwem Wolińskiego Parku Narodowego.

Jeżeli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszytskie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.

 

 
projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy