Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 540/2011/Wn-16/OP-PO-PN/D, w latach 2012-2013 realizowany jest wniosek pt.:

"Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów”, który jest w 100% finansowany przez NFOŚiGW
Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed niekontrolowaną presją turystów, która nieustannie wzrasta wraz z rozwojem turystyki w regionie.

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego jest terenem wyróżniającym się dużą różnorodnością siedlisk i krajobrazu. Jest to teren bardzo cenny przyrodniczo. Wchodzi on w skład chronionego obszaru Morza Bałtyckiego (BSPA). Jego obszar należy do sieci NATURA 2000. W granicach Parku wytypowano obszar specjalnej ochrony (OSO) Delta Świny PLB320002 i obszar specjalnej ochrony (SOO) Wolin i Uznam PLH320019.

Jednocześnie teren Parku ze względu na swoją dużą atrakcyjność turystyczną jest narażony na niekontrolowaną antropopresję. Wyjątkowa przyroda Wolińskiego Parku Narodowego przyciąga rokrocznie na Wolin liczną rzeszę turystów.

W celu ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego, przy równoczesnym udostępnieniu go dla turystów ważnym działaniem jest doposażenie miejsc odpoczynku, punktów widokowych w niezbędną infrastrukturę turystyczną: wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły, kosze na śmieci, tablice kierunkowe, mapy etc. Dzięki temu turysta korzysta z walorów przyrody poruszając się jednocześnie tylko w przestrzeni wyznaczonej dla ruchu turystycznego. Dodatkową osłonę, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego, stanowią barierki i ogrodzenia. Mogą one również, podobnie jak schody ziemne na wzniesieniach, zapobiegać „poszerzaniu” przez turystów szlaku. Istotnym elementem infrastruktury turystycznej w Parku są tablice przyrodnicze, które edukują turystę poprzez przybliżenie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Zgodnie w wnioskiem realizacja projektu zostanie ukończona w II kwartale 2013r.

Opracowała: Dorota Kowalczyk - koordynator projektu


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy