Geneza powstania

Pod względem genezy powstania oraz aktualnego charakteru tych ekosystemów można podzielić je na :

Naturalne podlegające wyłącznie procesom naturalnej sukcesji i dzięki naturalnym procesom utrzymywane (abrazja, zalewy) Zaliczają się do nich: ekosystemy klifów nadmorskich i nadzalewowych, zbiorowiska psammofitów (roślin podłoży piaszczystych) plaż i wydm, większość szuwarów oraz fragmenty ziołorośli i muraw ciepłolubnych.

Antropogeniczne, które powstały w wyniku działalności człowieka lub są dzięki niej utrzymywane. Zaliczane są do nich: wilgotne łąki trzęślicowe, szuwary turzycowe, murawy ciepłolubne (większość), zbiorowiska halofilne występujące wewnątrz wysp oraz wszystkie zbiorowiska synantropijne.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy