Badania naukowe

Informacje ogólne i zasady prowadzenia badań naukowych

Jedną z ważniejszych funkcji parku narodowego jest udostępnienie jego obszaru do badań naukowych. Ze względu na status ochronny bardzo cennego obszaru przyrodniczego oraz możliwość prowadzenia długoletnich badań porównawczych w możliwie stałych warunkach szczególnie cenne są stałe powierzchnie doświadczalne. Również różnorodność siedlisk oraz występujących roślin i zwierząt w naturalnych warunkach jest wybitnym walorem do prowadzenia badań zwłaszcza przyrodniczych z zakresu botaniki, zoologii, leśnictwa itp.

Badania naukowe mogą być prowadzone na podstawie każdorazowej zgody dyrektora Parku po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Parku. Pracownik bądź zakład naukowy lub uczelnia przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek z podaniem tematyki badawczej, metodyki i czasu prowadzenia badań w Parku. Szczególnie ważne jest przedstawienie ingerencji w środowisko przyrodnicze jak np. wykopy, zbiór okazów, trwałe znakowanie w terenie, badania rzadkich i chronionych gatunków bądź rezerwatów. Dyrektor Parku po zasięgnięciu opinii Rady Parku jeżeli zakres badań w znaczący sposób nie zagraża przyrodzie, wyraża pisemna zgodę na prowadzenie badań. W zgodzie tej zawarte są określone dla danego tematu warunki jak miejsce badań, termin, uzgodnienie ze służbą terenową, wypełnienie ankiety ewidencyjnej, zobowiązanie przekazania wyników badań itp. Prowadzenie badań naukowych w Parku jest o tyle korzystne, że Park posiada pełną dokumentację wykonanych badań. Szczególnie pomocna jest biblioteka Parku, która w zbiorach swoich posiada opracowania wykonane w Parku oraz literaturę pomocnicza głównie z dziedzin nauk przyrodniczych, geografii, geologii, hydrologii itp.

Historia

Historia prowadzonych badań naukowych na terenie WPN

Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku. Jednak uzasadnienie przyrodnicze decyzji Rady Ministrów było oparte na wieloletnich badaniach naukowych pracowników Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Zespół w składzie prof. dr Adam Wodziczko, prof. dr Jarosław Urbański i prof. dr Zygmunt Czubiński są autorami podstawowej dokumentacji w sprawie utworzenia Parku. Są też pionierami badań naukowych na obszarze projektowanego Wolińskiego Parku Narodowego. Badania swoje prowadzili już od 1946 roku. W latach późniejszych do zespołu dołączyli również prof. dr Hanna Piotrowska wybitny botanik i znawca flory Parku oraz wyspy Wolin oraz prof. dr Jan Rafalski.W badaniach geograficznych pionierem był prof. dr B. Krygowski, kierownik Katedry Geografii UAM w Poznaniu a później jego uczeń prof. dr Andrzej Kostrzewski, który do czasów współczesnych kontynuuje wiele programów badawczych na wyspie Wolin. Szczególną, bo ponad 30 - letnią aktywność naukową prowadzi Studenckie Koło Naukowe Geografów UAM, które wydało już 4 własne monografie geograficzne o regionie.

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy