Pierwokup cennej przyrodniczo nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 227 w Wisełce

Działając w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 marca 2017 r. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie art. 10 ust. 5 lit. c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nabył w drodze pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość stanowiącą działkę nr 227 o pow. 4,5012 ha, obręb 0001 Wisełka, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie.
Powyższe przedsięwzięcie zostało objęte umową nr 71/2017/Wn16/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji zawartą w dniu 14 kwietnia 2017 r. pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty kwalifikowane i kwota dofinansowania zostały określone na kwotę 169 300,00 zł i obejmują cenę zakupu nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego. Na podstawie umowy z dnia 21 października 2017 r. ww. grunt Skarbu Państwa został oddany w użytkowanie wieczyste Wolińskiego Parku Narodowego.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego realizowanego przedsięwzięcia został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2019 r. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia jest zachowanie siedlisk w stanie niepogorszonym i ochrona tych siedlisk przed antropopresją, a także zapewnienie warunków dla naturalnych procesów przyrodniczych i rewitalizacji siedliska przyrodniczego 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska, które jest przedmiotem ochrony w granicach ostoi siedliskowej Natura 2000. Zakup działki nr 227 oraz działania służące odtworzeniu siedliska 7140 będą doskonałym przykładem pokazującym, jak praktycznie można chronić tego rodzaju siedliska.

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy