"Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego"

Dnia 04.03.2013 roku Woliński Park Narodowy podpisał umowę nr POIS.050100-00-372/12-00 na wykonanie projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego’’. Projekt współfinansowany jest  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85%), środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10%) oraz środków własnych Wolińskiego Parku Narodowego.

Kluczowym zamierzeniem programowym jest możliwość kontynuacji działań związanych z przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz zachowaniem odpowiedniej struktury gatunkowej na terenach objętych realizacją projektu. Działania te koncentrują się na bardzo cennych przyrodniczo terenach Parku, a tym samym obszarach wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000.      

Zadaniem priorytetowym projektu jest wykoszenie powierzchni 100 ha szuwaru trzcinowego na wyspie Wielki Krzek (kompleks wysp Wstecznej Delty Świny) oraz restytucja gatunku chronionego grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata. Realizację zaplanowanych w projekcie działań, planuje się także poprzez budowę małej infrastruktury technicznej oraz zakup sprzętu umożliwiającego realizację zadań terenowych, służących bezpośrednio ochronie siedlisk i gatunków. W ramach tych zadań przewidziane zostało umocnienie linii brzegowej wraz z budową przystani łodziowej dla 4 jednostek pływających Wolińskiego Parku Narodowego oraz zakup nowej łodzi motorowej.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy