Postęp prac przy realizacji projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

W ramach realizowanego projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku narodowego” współfinasowanego finansowanego na zasadzie dotacji z środków funduszy europejskich V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia ,,Umocnienie linii brzegowej na odcinku 155mb wraz z budową przystani wodnej dla czterech jednostek pływających”. W  miesiącu grudniu 2013 r. na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.  Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Hydrobud” Adam Dzik. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto jeszcze w miesiącu styczniu. Obecnie wykonano już prace podwodne oraz trwają końcowe prace przy umacnianiu linii brzegowej nasypem kamiennym. Do końca miesiąca kwietnia planowany jest montaż pomostu. Zakończenie całości prac przewidziane jest na dzień 31 maja 2014 roku.

Nowobudowana infrastruktura techniczna wraz z zakupionym wcześniej sprzętem pływającym pozwoli na kompleksową obsługę działań terenowych mających na celu ochronę siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy