Zawiadomienie Dyrektora WPN o ropozczęciu prac nad projektem Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 1a i Art. 28. ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 i Dz. U. 2008 r., Nr 201, poz. 1237), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794), zawiadamia się o rozpoczęciu prac objętych projektem nr POIŚ.05.03.00-00-270/10 „Opracowanie projektu planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego współfinansowanego za środków EFRR w ramach działania 5.3 V osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko”, zmierzających do sporządzenia
projektu planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego.
Zgodnie z artykułem art. 30. ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres konieczny do zatwierdzenia go jako plan ochrony obszarów Natura 2000: Wolin i Uznam PLH320019 i Delta Świny PLB 320002- w części objętej przez WPN.

Prace realizowane będą w roku 2012 i 2013. Opracowanie projektu planu ochrony planowane jest do 30 listopada 2013 r. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim , ul.Żwirki i Wigury 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Projekt planu ochrony sporządzony będzie na okres 20 lat, tj.2014 – 2023. Prace niezbędne do opracowania projektu planu ochrony będą zgodne z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.
 
Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac i materiały robocze związane z przygotowaniem projektu planu będą publikowane na stronie internetowej Wolińskiego Parku Narodowego http://www.wolinpn.pl/ zakładka „Projekty".
 
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - na każdym etapie realizacji tj. począwszy od.01.04.2012, a kończąc 30.11.2013 mogą być składane wnioski i uwagi do projektu.
 
Zgodnie z art.19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 6 powołanego wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do zapoznawania się z wynikami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków.
 
Uwagi i wnioski można składać w formach określonych w art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach; 72-500 Międzyzdroje, ul.Niepodległości 3a; lub też za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@wolinpn.pl. Ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.
 
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl
 

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy