Opracowanie Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Obowiązek posiadania przez park narodowy planu ochrony wynika w zapisu ustawy o ochronie przyrody. Jest to kompleksowy dokument planistyczny zatwierdzany przez Ministra Środowiska, który obowiązuje na okres 20 lat. Określa on m. in. szczegółowe zasady, zakres i miejsce zbiegów ochronnych, formy udostępniania zasobów parku dla nauki, edukacji i turystyki, zagospodarowanie przestrzenne Parku itp. Jest podstawą zarządzania parkiem narodowym oraz działalności służb parku narodowego.

Obecny brak planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego wynika ze zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, które unieważniły obowiązujący plan ochrony Parku na lata 1999 – 2018. W okresie braku planu ochrony parku narodowego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zarządzanie parkiem realizowane jest na podstawie „Rocznych zadań ochronnych”, które ustanawiane są każdorazowo w formie zarządzenia przez Ministra Środowiska.

W ramach ogłoszonego przez Centrum Koordynacyjne Projektów Środowiskowych konkursu nr 7/2009 „Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych” w styczniu 2010 roku Woliński Park Narodowy złożył wniosek na dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie projektu planu ochrony WPN”. Dofinansowanie dotyczy środków V piorytetu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” 2007 -2013.

Dokumentacja aplikacji na opracowanie planu ochrony za kwotę 1 miliona zł uzyskała pozytywną ocenę zespołów rzeczoznawców CKPŚ oraz zatwierdzona została do realizacji. W dniu 3 lutego 2011 r. została podpisana umowa dotacji nr POIS.05.03-00-00-270/10 pomiędzy dyrektorem Parku a CKPŚ na realizację w/w projektu w latach 2011 – 2012. Struktura finansowania to: środki Unii Europejskiej 850 tys. zł i środki budżetu państwa 150 tys. zł.

Projekt ten obejmuje wykonanie na podstawie analizy istniejących publikacji, opracowań i dokumentacji oraz wykonania terenowych prac inwentaryzacyjnych zasobów przyrodniczych Parku oceny stanu przyrody. W znacznym stopniu zostanie wykorzystana dokumentacja poprzedniego planu ochrony WPN. Na tej podstawie określony zostanie stan zagrożeń przyrody oraz działania ochronne na okres 20 lat. Plan ochrony dotyczyć będzie ochrony ekosystemów WPN ( leśne, nieleśne i wodne ) oraz ochrony roślin i zwierząt jak też zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzona zostanie również identyfikacja siedlisk objętych ochroną Natura 2000, gdyż lądowa część Parku znajduje się w obszarze PLH Wolin i Uznam. Z uwagi na to, że część Parku objęta jest również obszarem ochrony ptaków PLB Delta Świny plan ochrony uwzględni również ochronę awifauny na tym obszarze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy dotacji powstanie projektu planu ochrony odbywać się będzie w konsultacji społecznej z udziałem społeczności lokalnej tj. samorządów, organizacji ekologicznych oraz grup zainteresowanych.
W związku z wprowadzoną zmianą przepisów o podatku VAT obecnie Park czyni starania o zwiększenie dotacji z tego tytułu w wysokości 230 tys. zł.

Wykonawca projektu zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz wytycznymi CKPŚ.

 

Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl

Opracował:
Bogdan Jakuczun
Koordynator projektu
gł. specjalista ds. nauki i ochrony przyrody


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy