Przyroda ożywiona

W ramach monitoringu przyrody ożywionej, który w obecnej formie prowadzony jest od 2008 roku, monitoruje się następujące elementy:

  1. Gatunki ptaków z listy Natura 2000
  2. Gniazda gatunków ptaków poza Naturą 2000 (Myszołów, Jastrząb, Kruk)
  3. Drzewa dziuplaste
  4. Nory zwierząt (Lis, Borsuk, Piżmak)
  5. Wodopoje
  6. Fenologia flory wiosennej
  7. Zwierzęta kopytne (Dzik, Jeleń, Sarna)
  8. Zwierzęta chronione z listy Natura 2000 - owady, płazy, gady, ssaki
  9. Rośliny chronione
  10. Zwierzęta martwe

Monitoring przyrodniczy oparty jest na zbieraniu danych przez Służby Terenowe Wolińskiego Parku Narodowego. Dane gromadzone są na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach obserwacji. Następnie karty te trafiają do siedziby Dyrekcji WPN, gdzie dane zostają wprowadzone do przygotowanych wcześniej arkuszy kalkulacyjnych. Tworzone są z nich analizy zbiorcze, tabele i wykresy obrazujące monitorowaną cechę, gatunek lub zjawisko. Jednocześnie z kartami, tworzone są mapy analogowe, na które nanoszone są poszczególne obserwacje. Dane z map wprowadzane są do systemu GIS Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie uzupełnione o dołączone bazy danych, stanowią cenne źródło informacji do późniejszych analiz i porównań włącznie z wizualizacją przestrzenną ich wyników. Dodatkowo, każdego miesiąca, leśniczowie i konserwator Obwodów Ochronnych, zobowiązani są do składania miesięcznych raportów monitoringowych. będących obrazem ich spostrzeżeń monitoringowych w danych miesiącu. Raporty mobilizują do systematycznego i rzetelnego zbierania danych.

Ponieważ kluczem do skutecznego prowadzenia działań ochronnych, jest doskonała znajomość posiadanych zasobów przyrodniczych, wiedza na temat występujących na terenie WPN gatunków i zagrożeń jakim podlegają, nie sposób przecenić roli, jaką odgrywa monitoring przyrodniczy. Określenie miejsc występowania gatunków pozwala zintensyfikować ochronę na tych obszarach, wiedza o zagrożeniach i tendencjach jakim podlega populacja, pozwala w porę zapobiegać niekorzystnym procesom i oddziaływaniom, a jeśli jest to niemożliwe, przynajmniej łagodzić ich skutki i negatywny wpływ. System oparty jest o analogową formę zbierania i przetwarzania danych, brakuje dobrego sprzętu optycznego czy fotograficznego. Mimo to, jesteśmy pewni, że z każdym rokiem zwiększać się będzie doświadczenie zdobyte w toku pracy i prowadzonego monitoringu, a z czasem uda sie także zgromadzić środki na lepszy sprzęt. Cały czas weryfikujemy wprowadzone zasady zbierania i obróbki danych, dokonujemy zmian i ulepszeń, mając nadzieję, że uda się nam wypracować model ostateczny, optymalny dla terenu Wolińskiego Parku Narodowego. Poniżej kilka przykładowych wykresów dotyczących monitorowanych parametrów za rok 2008:
projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy