Obręb Ochronny Morski

Ogólne informacje na temat O.O. Morskiego

Obręb Ochronny Morski można podzielić na sześć rejonów:

 1. Rejon1. Zatoka Pomorska - przybrzeżne wody bałtyckie pomiędzy Międzyzdrojami i Świętoujściem;
 2. Rejon 2. Jezioro Wicko Wielkie;
 3. Rejon 3. Jezioro Wicko Małe;
 4. Rejon 4. Rzeka Stara Świna;
 5. Rejon 5. Rozlewiska i kanały Starej Świny;
 6. Rejon 6. Wybrzeże Lubin-Kamocice i Lubin-Przecznica (otwarty zalew).


Rejon 1. Zatoka Pomorska. Rejon ten stanowi przybrzeżny pas wód Zatoki Pomorskiej o szerokości około l Mm (1853,18m) i długości 14,7 km pomiędzy Międzyzdrojami (411,7 km wybrzeża) i  Międzywodziem (397 km wybrzeża), o powierzchni 2725 ha. Wody te przylegają bezpośrednio do wybrzeża klifowego. Dno omawianego pasa wód jest piaszczyste z zalegającymi, rozrzuconymi głazami. Dno wzdłuż wybrzeża jest pofałdowane, a w piaszczystych dolinach gromadzi się muł. Kamienie porastają liczne glony nitkowate stanowiące odpowiedni substrat dla składania ikry przez wiele gatunków ryb, głównie śledzia, babek, dobijaków, tobiaszy i innych, a ponadto są dogodnym siedliskiem dla form juwenalnych ryb, szczególnie że obficie występuje tu też makrobentos.

Rejon 2. Jezioro Wicko Wielkie Jezioro ma powierzchnię 1200 ha, z czego około 95% objęte jest obszarem parku, natomiast część wschodnia, odgraniczona linią prostą, od połączenia z jeziorem Wicko Małe na północy, do połączenia z Zalewem Wielkim koło Lubina na południu, jest z obszaru parku wyłączona. Poza wymienionym połączeniem bezpośrednim z Zalewem Wielkim, jezioro Wicko Wielkie łączy się z Zalewem pośrednio poprzez Starą Świnę i dochodzącymi do niej ciekami: Wielką Strugą, Liśnicą, Byczym Rowem i Starą Głębią. W południowej części jeziora zlokalizowane są zwykle zalane Wyspy Trzcinice. Linia brzegowa jest silnie rozwinięta, tworząca wiele zatok, łach połączonych z jeziorem w urozmaicony sposób. Jezioro należy do zbiorników typu eutroficznego, płytkiego, o głębokościach 1-3 m, porośniętego wzdłuż brzegów roślinnością wynurzoną (trzcina, pałka wąskolistna, oczeret jeziorny), o mozaikowym charakterze zasiedlenia, z płatami roślinności o liściach pływających i zanurzonych. Dno części centralnej i wschodniej pokrywają osady muliste i szczątki roślinne, a w części zachodniej muł piaszczysty i zamulone piaski.

Rejon 3. Jezioro Wicko Małe Jezioro ma powierzchnię około 100 ha, kształt wydłużony południkowy, długości 2,3 km i największą szerokość 0,5 km. Jezioro jest płytkie, o głębokości nie przekraczającej średnio 2m. Do obszaru WPN należy około 31 ha powierzchni przylegającej na zachodzie do części lądowej, będącej w istocie podmokłymi trzcinowiskami porosłymi kępowo olszą i przechodzące przy brzegu w bagna porosłe roślinnością wynurzoną.

Rejon 4 i 5. Rzeka Stara Świna i jej rozgałęzienia. Do obszaru WPN należy tylko część początkowa Starej Świny, od Zalewu Szczecińskiego koło Lubina, gdzie bierze początek, do ujścia cieku Wielka Struga, przy czym granica parku biegnie od Przecznicy środkiem rzeki. Część nurtu przylegająca do zachodniego brzegu Przecznicy i do południowego brzegu Starej Świny, aż do ujścia wspomnianej Wielkiej Strugi stanowi otulinę parku. Głębokość Starej Świny jest bardzo zróżnicowana z zagłębieniami dochodzącymi do 11 m. Odnogi Starej Świny są płytsze, a największe głębokości dochodzą do 4,5 m. Dno głównego nurtu Starej Świny jest piaszczyste, zaś przy jej brzegach porośniętych roślinnością wynurzoną muliste, zasłane resztkami nie rozłożonych roślin. Podobnie w odnogach, dno jest pokryte piaskami bardziej lub mniej zamulonymi, ze szczątkami roślin, a po brzegach często bagniste, opanowane przez roślinność wynurzoną. Wszystkie wyspy należące do Wolińskiego Parku Narodowego są bezdrzewnymi, podmokłymi, okresowo zalewanymi trzcinowiskami, stanowiącymi dogodne siedlisko dla ptactwa wodnego oraz miejsca odpoczynku dla stad dzikich gęsi, podczas ich wędrówek wiosennych i jesiennych. Do najcenniejszych przyrodniczo należą wyspy leżące w północnej części tego obszaru, porośnięte rzadkimi zbiorowiskami roślinności halofilnej i jendocześnie będące miejscem lęgu wielu przedstawicieli ornitofauny.

Rejon 6. Wybrzeże Lubin-Kamocice. Są to wody otwarte północnego Zalewu Szczecińskiego przylegające w tym rejonie do lądowej części WPN, łącznie z południowo-wschodnim brzegiem wysp Wielki i Mały Krzek. Linia brzegowa biegnąca u podnóża klifu, na długości dochodzącej do 5 km, jak i wybrzeża wspomnianych wysp jest mało urozmaicona. Wody u podnóża klifu należące do WPN stanowią pas o szerokości około 350 m na zachodnim krańcu (koło Lubina), poszerzający się do około 740 m na wschodnim krańcu, na trawersie Karnocic. Powierzchnia tych wód wynosi w przybliżeniu 246 ha. Jest to płytki akwen, jego południowa granica biegnie głównie po izobacie 2 m. Brzeg u wschodniego krańca, porośnięty jest wąskim pasem trzcin, poszerzającym się ku wschodowi, gdzie roślinność jest bardziej urozmaicona i występująca mozaikowo z przewagą oczeretu jeziornego i trzciny, a dalej od brzegu, aż do granic wód WPN występują podwodne łąki rdestnicy, wywłócznika, rogatka i rzadko występującej w zalewie ramienicy. Wody okalające wyspy Mały i Wielki Krzek są płytkie, do 1,8 m, porośnięte wynurzoną roślinnością i przechodzące na brzegu wysp w niedostępne bagna.

Atrakcje turystyczne Obwodu Wodnego

 1. Możliwość żeglowania i uprawiania turystyki wodnej.
 2. Możliwość wędkowania na jeziorze Wicko Wielkie, rozlewiskach Delty Świny i Zalewu Szczecińskiego  pod warunkiem dokonania opłaty za udostępnienie wód do rybołóstwa rekreacyjnego.
 3. Baza dla sprzętu wodnego w miejscowości Łunowo.
 4. Baza rybacka w Miejscowości Lubin gdzie można nabyć smaczną, świeżą rybę.
 5. Szlak turystyczny czerwony biegnący od miejscowości Przytór do przystani Łunowo.


Zadania ochronne czyli na czym polega nasza praca?

Naszym nadrzędnym celem, realizowanym poprzez szereg różnorodnych prac, jest zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów obrębu, stopniowa naturalizacja obszarów zniekształconych oraz szeroko rozumiana ochrona powierzonego obszaru. Należy pamiętać, iż wszystkie zabiegi wykonywane w Parku Narodowym, wynikają z potrzeb przyrodniczych, a nie gospodarczych. Realizujemy to poprzez:

- prace z zakresu ochrony ekosystemów nieleśnych w obszarze wysp Wstecznej Delty  Świny i Drożkowych Łąk prowadzonych poprzez  koszenia i wypasy zwierząt gospodarskich a mających na celu przywracanie i utrzymanie cennych siedlisk przyrodniczych w tym solnisk nadmorskich reprezentowanych przez rzadkie gatunki roślin i  będących miejscem bytowania oraz rozrodu licznych gatunków ornitofauny.

- ochrona flory i fauny związanej z bytowaniem w ekosystemach wodnych Wstecznej Delty Świny i  Zatoki Pomorskiej poprzez limitowanie, czasowe i przestrzenne w zakresie udostepniania  wód do rybołówstwa i rekreacji.

 - zbieranie danych monitoringowych z zakresu flory i fauny w  tym przede wszystkim ornitofauny i ichtiofauny.

   

Obsadę obrębu stanowią:

Konserwator Obrębu - mgr inż. Tomasz Bajor

 

Dane teleadresowe:

 

Obręb Ochronny Morski

ul. Jachtowa 1

72-517 Wapnica

 Tel: +48 537777183

 

Szanowni Państwo,

zapraszając serdecznie do korzystania z  atrakcji Obrębu Morskiego, apelujemy jednocześnie o przestrzeganie Regulaminu Wolińskiego Parku Narodowego, w zakresie sposobu i miejsc udostępnionych do rekreacji..

 

Opracowanie:, Tomasz Bajor konserwator Obrębu


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy