Straż Parku

Woliński Park Narodowy został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1960r., Nr 14, poz. 79), w 1996r. powiększony został o część Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996r., Nr 4, poz. 30).

Ochroną zasobów przyrodniczych i mienia Parku zajmuje się Straż Parku Narodowego. Straż Parku swoje zadania realizuje na podstawie ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń szczegółowo określających jej kompetencje.

 

Park oznaczony jest wieloma mapami rejonu wyspy Wolin z naniesionymi granicami Parku, tablicami informacyjnymi, piktogramami oraz regulaminem korzystania z Parku przez turystów. Mapy i regulaminy rozmieszczone są w ogólnie dostępnych miejscach Parku głównie przy wejściach do Parku. Łamanie ustalonych prawem zasad korzystania z Parku podczas przebywania w Parku, jest zabronione i podlega karze.

W egzekwowaniu przepisów prawa poza funkcjonariuszami Straży Parku uczestniczą również pracownicy terenowi – leśniczowie, podleśniczowie i strażnicy zaliczani do tzw. Służby Parku. W zakresie ochrony przyrody posiadają oni uprawnienia Straży Parku Narodowego włącznie z nakładaniem grzywny w postaci mandatu karnego.

Pracownicy Służby Parku w czasie patroli i objazdów terenów Parku informują turystów o zasadach korzystania z Parku Narodowego, kolportują podręczne materiały, szczególnie dla kierowców i zbieraczy runa leśnego. Spełniają oni również rolę tzw „rangersów”, udzielając informacji turystycznej oraz niezbędnej, w razie potrzeby pomocy turystom.

Pracownicy terenowi, w tym Straż Parku w ramach zadań ochrony przyrody zajmują się również ochroną przeciwpożarową.

W ochronie przeciwpożarowej Wolińskiego Parku Narodowego ważnym elementem obok szkolenia, edukacji, środków technicznych, jest system obserwacji i alarmowania. W jego skład wchodzą:

  1. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) Parku ze środkami łączności stacjonarnej oraz radiowej, które zapewniają komunikację z pracownikami pełniącymi dyżur ppoż., komunikację z punktem obserwacyjnym w terenie, z Nadleśnictwem Międzyzdroje, z Państwową Strażą Pożarną w Międzyzdrojach, śmigłowcem ppoż. patrolującym lub gaszącym pożar;
  2. Punkt obserwacyjny, położony na wieży, na wyspie Wolin. Punkt wyposażony jest w środki do prowadzenia obserwacji, środki łączności radiowej, mapy leśne i kartograficzne itp;
  3. Pracownicy Służby Parku z Obwodów Ochronnych pełniący dyżury ppoż.;

Ponadto z systemem tym współpracują:

  1. Nadleśnictwo Międzyzdroje;
  2. Państwowa Straż Pożarna w Międzyzdrojach;
  3. Śmigłowiec przeciwpożarowy.

Wszystkie te elementy są wzajemnie ze sobą powiązane i dając możliwość wymiany informacji poprzez łączność radiową lub telefoniczną zapewniają sprawne i szybkie dotarcie do pożaru.

Obowiązujące na terenie Parku przepisy o ochronie przeciwpożarowej zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.

1. W szczególności zabrania się:
a) na terenie lasów, śródleśnych łąk, wrzosowisk, torfowisk, w strefie oczeretów, trzcin lub innych użytków ekologicznych, a także w odległości mniejszej niż 100 m od nich:

  • rozniecania ognia i palenia tytoniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi;
  • korzystania z otwartego płomienia;
  • pozostawiania nieugaszonych zapałek, niedopałków papierosów lub tlących się przedmiotów, pozostawiania butelek i opakowań szklanych;

b) wypalania wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych w lesie, na łąkach, pastwiskach, rowach, pasach przydrożnych, w strefie oczeretów i trzcin;
c) używania kuchenek turystycznych, grili itp, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi;

2. Rozpalanie ognisk jest możliwe tylko po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia z Dyrekcji Parku lub leśniczego Obwodu Ochronnego Wapnica (tel. 32 84 134) i może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych (obok miejsca postoju pojazdów przy jez. Turkusowym). Zabrania się pozostawiania roznieconego ognia.

3. Wobec sprawców naruszających ww. przepisy stosowane mogą być surowe, przewidziane prawem kary.

4. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować Służbę Parku, Straż Pożarną, Policję lub mieszkańców najbliższej miejscowości, podając miejsce pożaru.

5. Telefony alarmowe:

Państwowa Straż Pożarna: 998
Policja: 997
Pogotowie ratunkowe: 999
Komórkowy telefon alarmowy: 112


Dyrekcja Parku: /0-91/ 328 0737, 328 0727, fax /0-91/ 328 0357 W miesiącach marzec – wrzesień, w zależności od zagrożenia pożarami (stopień zagrożenia I do III) telefon czynny w ramach dyżuru ppoż. również w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy /328 0737/

Wyciąg z ustawy o ochronie przyrody - niektóre zakazy obowiązujące w parkach narodowych
projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy