Wybrane książki w zbiorach Biblioteki WPN

Wybrane książki włączone do zbiorów Biblioteki WPN

NATURA 2000

 • Kostrzewski A., Andrzejewska A. (red).: "Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów NATURA 2000", Warszawa 2007.
 • Wnuk Z., Ziaja M. (red.): "Turystyka w obszarach NATURA 2000", Rzeszów 2007.
 • PORADNIKI OCHRONY SIEDLISK I GATUNKÓW NATURA 2000 - podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
 • tom 1. "Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy",
 • tom 2. "Wody słodkie i torfowiska",
 • tom 3. "Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla",
 • tom 4. "Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie",
 • tom 5. "Lasy i bory",
 • tom 6. "Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków)",
 • tom 7. "Ptaki (część I)",
 • tom 8. "Ptaki (część II)",
 • tom 9. "Gatunki roślin".

PARKI NARODOWE

 • Cwojdziński S., Kozdrój W.: "Sudety. Przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa - Złoty Stok - Kłodzko - Wałbrzych - Jelenia Góra", Warszawa 2007.
 • Gumińska B.: "Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego", Krościenko nad Dunajcem 2006.
 • "Kampinoski Park Narodowy. Ścieżka dydaktyczna Do Starego Dębu". Przewodnik z 2008 r.
 • "Kampinoski Park Narodowy. Ścieżka dydaktyczna Wokół Opalenia". Przewodnik.
 • "Kampinoski Park Narodowy. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic", tom III, część I i część II, Izabelin 2005.
 • "Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych", Kudowa-Zdrój 2008.
 • Zarzycki K.: "Pieniny. Przyroda i człowiek", tom 9, Krościenko nad Dunajcem 2006.

MORZE BAŁTYCKIE

 • Baltic Sea Experiment International Conference on "Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region", University of Szczecin, 25-28 May, 2009. Geesthacht 2009.
 • "Bałtyk - więcej chętnych niż ryb", Szczecin 2008.
 • "Pressure on Baltic coastal zones and fish resources. Ways to safeguard nature. Coalition Clean Baltic for protection of the Baltic Sea environment", Uppsala 2005.

OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Kamieniecki K., Wójcik B.: "Barometr zrównoważonego rozwoju 2007-2008", Warszawa 2008.
 • Kopeć D., Ratajczyk N.: "Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy", Łódź 2008.
 • Kostrzewski A., Szpikowski J.: "Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych" zeszyt 4, Poznań 2007.
 • Olech W.: "Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli", Warszawa 2008.
 • Pałasz L. (red).:"50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie", Szczecin 2004.
 • Partyka J., Pociask-Karteczka J.:"Wody na obszarach chronionych", Kraków 2008.
 • Smolnicki K.: "Natura procentuje", Wrocław 2006.

POZOSTAŁE

 • Miścicki S.:"Urządzanie gospodarstw zrębowych i przerębowo-zrębowych z wykorzystaniem stałych kontrolnych powierzchni próbnych", Warszawa 2007.
 • "Biebrzański Park Narodowy. Wszechnica Biebrzańska" Zeszyty 1, 2. (Spotkania w latach 2001-2006).
 • Lewańska - Tukaj K.: "O zachowaniu się w lesie", seria: Młody obserwator przyrody, Warszawa 2007.
 • "Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80 - lecia Białowieskiego Parku Narodowego", Białowieża 2002.
 • "Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko - niemieckiej" Prace geograficzne nr 207. Warszawa 2006.
 • Węcławowicz G.: "Między geografią i biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego", Prace geograficzne nr 179. Warszawa 2001.
 • Węcławowicz G.: "Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym" Prace geograficzne nr 178. Warszawa 2001.
 • "Zielone Zeszyty REFA. Biuletyn Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu", Kraków 2004-2005.
 • "85 lat ochrony obszaru Grzęd w Dolinie Biebrzy. Materiały z konferencji", Osowiec Twierdza 2006.

Wydawnictwo PASCAL

 • Gałuszka M.: "Pascal na weekend. Przewodnik ilustrowany. Polskie parki narodowe", Bielsko-Biała, 2007.
 • Gałuszka M.: "Najpiękniejsze polskie parki narodowe", Bielsko-Biała 2007.
 • Gałuszka M.: "Polskie parki narodowe", Bielsko-Biała, 2007.
 • Ressel E.: "Parki narodowe. Polska południowa", Bielsko-Biała, 2007.
 • Ressel E.: "Parki narodowe. Polska zachodnia", Bielsko-Biała, 2007.
 • Ressel E.: "Parki narodowe. Polska wschodnia", Bielsko-Biała, 2007.

CD i DVD

 • "Drawieński Park Narodowy" [DVD].
 • "Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju. Prezentacje multimedialne, pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej", 2007.
 • "Kampinoski Park Narodowy. Z łosiem w herbie" [DVD].
 • "Magurski Park Narodowy" [DVD].
 • "Tatrzański Park Narodowy. Misterium przyrody" [DVD].


OCHRONA PRZYRODY

 • Bajko Piotr: "Kalendarium Białowieskiego Żubra", Warszawa 2004.
 • Bilińska A. i in.: "Polskie parki narodowe i rezerwaty przyrody. Albumowy przewodnik", Katowice 2006.
 • Bilińska A. i in.: "Zwierzęta chronione w Polsce", Katowice 2006.
 • Bilińska A. i in.: "Rośliny chronione w Polsce", Katowice 2006.
 • "Finansowanie sieci NATURA 2000. Podręcznik", Luksemburg 2006.
 • Głowaciński Z. [red.]: "Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce" wraz z suplementem, Kraków 2002.
 • Jermaczek A. [red.]: "Ochrona przyrody po europejsku", Świebodzin 2006.
 • "Konferencja naukowa Ochrona przyrody w parkach krajobrazowych. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego", Barzkowice 2006.
 • "Materiały pokonferencyjne Kampinoskiego Parku Narodowego. 15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych", Izabelin 2006.
 • "Raport. Jakość ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. Krajowa praktyka a prawo wspólnotowe", Kraków 2006.
 • "Roczniki Bieszczadzkie" tom 14, Ustrzyki Dolne 2006.
 • Różański W. [red.]: "Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców", Poręba Wielka 2006.
 • "Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia", Warszawa 1999.


Monografie przyrodnicze Wydawnictwa Klubu Przyrodników

 • Kuźniak S.: "Gąsiorek", Świebodzin 2003.
 • Hordowski J.: "Kląskawka", Świebodzin 2006.
 • Śliwa P. i in.: "Pustułka", Świebodzin 2006.
 • Zawadzka D. i in.: "Głuszec", Świebodzin 2003.
 • Zawadzka D.: "Kruk", Świebodzin 2006.

Biblioteka Monitoringu Środowiska

 • Andrulewicz E.: "Morze Bałtyckie. Jego zagrożenia i ochrona", Warszawa 1994.
 • Panek A.: "Metoda oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych", Warszawa 2002.
 • Kołodziejczyk A. i in.: "Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska", Warszawa 1998.

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

 • Zeszyt 1 (11) /2006 Anderwald D. [red.]: "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie", Rogów 2006.
 • Zeszyt 2 (12) /2006 Anderwald D. [red.]: "Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich. Poszukiwanie kompromisów", Rogów 2006.
 • Zeszyt 3 (13) /2006 Anderwald D. [red.]: "Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa", Rogów 2006.
 • Zeszyt 4 (14) /2006 Anderwald D. [red.]: "Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów", Rogów 2006.

POZOSTAŁE

 • Będkowska H.: "Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów", Warszawa 2005.
 • Będkowska H.: "Gry i zabawy w lesie", Warszawa 2006.
 • Bugała W. [red.]: "Dęby", Poznań - Kórnik 2006, seria: Nasze drzewa leśne tom 11.
 • Głuch G.: "Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy", Józefów 2007.
 • Grzywacz A.: "Las twoim bogactwem", Warszawa 2000.
 • Jędrzejewska B. i in.: "Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej", Warszawa 2001.
 • Marszałek T.: "Dziedzictwo leśne Polski i świata", Warszawa 1990.
 • Szeszycki T.: "Cis pospolity Taxus baccata historia, ochrona, hodowla, przyszłość", Szczecin 2006.
 • Jędryka E.: "Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo- krajobrazowych. Poradnik", Falenty, 2006.
 • Reichel J.: "Czas Ziemi. Natura - człowiek - ekonomia. Eseje, artykuły, polemiki", Kraków 2006.
 • Strzałko J. (red.): "Kompendium wiedzy o ekologii", Warszawa 2006.
 • Zimny H.: "Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring.", Warszawa 2006.
 • Blaik T.: "Katalog kolekcji motyli (Lepidoptera) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu", Opole 2006.
 • Chorzępa J.: "Fortyfikacje", Warszawa 2007.
 • Rumińska A.: "Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki", Warszawa 1983.

wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy