O WPN

"Wyspa Wolin. Zrównoważony rozwój w strefie przygranicznej"

Wołczkowo: Oficyna IN PLUS 2004 r.

[Książkę wydano na zlecenie Związku Gmin Wyspy Wolin. Podzielona jest na działy Przyroda, Środowisko, Turystyka. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony przyrody, przedstawiono Park Natury „Wyspa Uznam”, a także rolę i znaczenie Wolińskiego Parku Narodowego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wyspy Wolin. Wskazano także na znaczenie i funkcję stacji monitoringu zintegrowanego na wyspie Wolin. Ostatni rozdział części Przyroda dotyczy problemów krążenia wód wyspy Wolin, a także korzystania z zasobów i ich ochrony. W dziale Środowisko zawarto omówienia struktury przestrzennej rozwoju Wolina i Uznamu, przedstawiono działania Związku Gmin Wyspy Wolin oraz zagadnienia dotyczące zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. W dziale Turystyka zwrócono uwagę na nowe drogi rozwoju gminy Wolin, turystykę w Wolińskim Parku Narodowym i na terenie Gminy, a także turystykę rowerową.]

"Woliński Park Narodowy. Środowisko przyrodnicze - kształtowanie i ochrona"

red. A. Kostrzewski, Poznań: UAM, 2003 r.

[W publikacji tej przedstawiono indywidualność przyrodniczą geoekosystemu Wolińskiego Parku Narodowego i jego znaczenie jako formy ochrony przyrody. Z zakresu geomorfologii dokonano charakterystyki litologicznej zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin, omówiono badania kredowni w Wicku i skład gliny lodowcowej klifu wolińskiego. W dziale o wodach powierzchniowych opisano zmiany poziomu Morza Bałtyckiego w strefie brzegowej wyspy Wolin, właściwości zbiorników wodnych Starej Kredowni oraz źródeł w Wolińskim Parku Narodowym. W części dotyczącej klimatu przestawiono dynamikę zmian temperatury i wilgotności powietrza, a także warunki klimatyczne Wolińskiego Parku Narodowego. Ponadto dział o ochronie środowiska przyrodniczego zawiera omówienie gospodarki odpadami na terenie osad sąsiadujących z Parkiem oraz przedstawia problem degradacji środowiska przyrodniczego szlaków turystycznych i ich otoczenia. W części dotyczącej zagospodarowania przestrzennego i turystycznego przedstawiono działalność Parku w opinii społeczności lokalnej, opis Międzyzdrojów jako kurortu zamiast miasta przyjaznego mieszkańcom, a także strukturę przestrzenno- funkcjonalną Międzyzdrojów oraz sposoby wypoczynku wybierane przez turystów odwiedzających wyspę Wolin.]

"Bibliografia Wolińskiego Parku Narodowego"

B. Jakuczun, Szczecin- Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2006 r.

[Drugie wydanie Bibliografii jest poszerzonym opisem bibliograficznym pierwszej edycji. W spisie publikacji ujęto materiały od najdawniejszych do opublikowanych w 2004 roku dotyczące Wolińskiego Parku Narodowego, całej wyspy Wolin oraz polskiej części Uznamu. Zestawienie dotyczy przede wszystkim nauk przyrodniczych: biologii, leśnictwa, zoologii, botaniki, hydrologii, geologii, turystyki, a także historii, archeologii i innych. Bibliografia ujmuje głównie prace naukowe, popularnonaukowe, a także artykuły zamieszczane w różnych czasopismach. Bibliografia zawiera alfabetyczny wykaz publikacji.]

"Woliński Park Narodowy. Kraina różnorodności"

red. K. Grzegorczyk, I. Lewicki, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2004 r.

[Najnowszy album o Wolińskim Parku Narodowym, bogaty w przepiękne fotografie przyrodnicze, wyczerpująco opracowany pod względem merytorycznym. W znacznej mierze jest dziełem pracowników Parku. Składa się z następujących rozdziałów: Podstawy funkcjonowania WPN. Idea ochrony przyrody. Zarys historii wyspy Wolin. Geneza powstania WPN. Krajobrazy WPN. Wodna kraina. Mieszkańcy wód WPN. Nieprzebyte bagna. Piękne, rzadkie, zagrożone. Lasy. Mieszkańcy wolińskiego sanktuarium. Żubr. Wyspa Wolin a ptaki. Bielik. Puchacz. Nauka w WPN. Turystyka. Ekoedukacja. Obecnie album nie jest przeznaczony do sprzedaży, udostępniany jest jedynie w Bibliotece WPN oraz w Czytelni Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach.]

"Ptaki Wolińskiego Parku Narodowego"

Tekst: M. Dylawerski, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2003 r.

[Folder zawiera charakterystykę przyrodniczą wyspy Wolin ze szczególnym uwzględnieniem awifauny. Autor przedstawił wybrane gatunki ptaków, które znalazły w Parku odpowiednie biotopy. Osobne rozdziały poświęcono szczególnie cennym i ciekawym ptakom lasu, jezior, Delty Świny, Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego, migracjom ptaków oraz ochronie i badaniom gatunków. Opisano zjawiska gniazdowania na terenie Parku, wyprowadzania lęgów, ubarwienie ptaków i wydawane przez nie odgłosy. Folder wydano na papierze z makulatury.]

"Zwierzęta Wolińskiego Parku Narodowego"

Tekst: K. Grzegorczyk, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2003 r.

[W folderze omówiono historię i zasady funkcjonowania Zagrody Pokazowej Żubrów w WPN. Przybliżone zostały charakterystyczne dla Parku a cenne w skali Polski i świata gatunki zwierząt: żubr- największy europejski ssak, bielik- król polskich przestworzy, puchacz- największa polska sowa. Ponadto autor przedstawił sarnę, jelenia, dzika oraz inne zwierzęta zamieszkujące Park. Folder wydano na papierze z makulatury.]

"Wsteczna Delta Świny"

Tekst: I. Kamińska, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2003 r.

[W folderze wyczerpująco przedstawiono genezę powstania wyspy Wolin wraz z moreną czołową- osią wyspy. Opisano powstanie Zatoki, a później Zalewu Szczecińskiego jako głównego ogniwa systemu ujściowego Odry. Autorka w sposób szczegółowy przybliżyła świat zwierzęcy Delty Świny w kontekście m. in. prowadzonej od wielu lat inwentaryzacji obszarów wodnych w celu objęcia ich Konwencją Ramsarską. Jeden z rozdziałów opracowania został poświęcony ekosystemom nieleśnym- zbiorowiskom roślinnym i ich użytkowaniu. Folder wydano na papierze z makulatury.]

KLIFY tom I „Stan i perspektywy badań naukowych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego”

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 1994 r.

[W tomie I przedstawiono dotychczasowy stan i perspektywy badań geomorfologicznych, gleboznawczych, badań klimatu oraz hydrograficznych w WPN. Część tomu poświęcono bałtyckiemu wybrzeżu klifowemu wyspy Wolin, ekosystemom wodnym WPN oraz zasobom wodnym całej wyspy.]

KLIFY tom II „Funkcjonowanie geoekosystemu Wolińskiego Parku Narodowego w warunkach zmiany granic Parku i narastającej antropopresji”

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 1995 r.

[Tom II został wydany w 35 roku istnienia WPN. Zawiera uszczegółowienie mapy geomorfologicznej WPN, ocenę podatności jezior WPN na degradację, przegląd dotychczasowych prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM związanych z antropopresją na terenie WPN. W tomie przedstawiono historyczny rys zasiedlenia i rozwoju osadnictwa wokół WPN. W materiałach dotyczących turystyki ujęto ocenę systemu informacji turystycznej w Międzyzdrojach, propozycje modyfikacji tras turystycznych w WPN. Zaprezentowano także opinie turystów i mieszkańców Międzyzdrojów na temat systemu rekreacyjnego miasta oraz postrzegania Parku przez turystów.]

KLIFY tom III „Ochrona flory i zbiorowisk roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego”

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 1996 r.

[Tom III w całości poświęcony jest chronionym gatunkom roślin naczyniowych w WPN. Zawiera także wskazanie wraz z omówieniem zagrożonych i specyficznych gatunków roślin, które powinny zostać objęte ochroną lokalną w WPN. W ramach sprawozdań zaznaczono, że WPN stał się pierwszym polskim parkiem o charakterze morskim.]

KLIFY tom IV „Środowisko przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. Stan aktualny. Plan ochrony”

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 2000 r.

[Tom IV przedstawia uwarunkowania i zakres Planu Ochrony WPN, morfologię gleb WPN, wody podziemne WPN i jego otuliny oraz zagadnienia ochrony ekosystemów wodnych WPN, wpływ przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnościekowej wyspy Wolin na stan ekosystemów wodnych WPN. W części dotyczącej przyrody ożywionej zawarto uwagi o ochronie roślin naczyniowych, problemy ochrony nieleśnych zbiorowisk roślinnych na obszarze morenowej części WPN, problemy ochrony ekosystemów leśnych WPN oraz nieleśnej roślinności wstecznej delty Świny, perspektywy ochrony i restytucji fauny, charakterystykę rybołówstwa w wewnętrznych i zewnętrznych wodach morskich WPN, tarliska w obrębie WPN. Część tomu poświęcona została gromadzeniu i przetwarzaniu informacji- GIS, GPS.]

"Woliński Park Narodowy. Monografia geograficzna"

red. A. Kostrzewski, Poznań: UAM, 1986 r.

[Monografia przybliża funkcjonowanie WPN w systemie przyrodniczym i społeczno- ekonomicznym wyspy Wolin. Omówiono w niej takie zagadnienia jak geomorfologia, klimat, wody powierzchniowe i warunki hydrogeologiczne WPN i jego otoczenia, gleby WPN, świat roślin i zwierząt, atrakcyjność turystyczna WPN, zagospodarowanie turystyczne, baza noclegowa i żywieniowa w sąsiedztwie WPN, dostępność komunikacyjna, charakterystyka jeziora Gardno, problemy antropopresji w sferze granicznej WPN, wpływ rekreacji na zmiany środowiska przyrodniczego otuliny WPN. W części zawarto przewodnik po szlakach turystycznych WPN.]

"Woliński Park Narodowy"

tekst: I. Lewicki, zdjęcia: B. Jakuczun, Warszawa: Voyager, 1993 r.

[Album z obszernym literackim wprowadzeniem dotyczącym historii, walorów przyrodniczych, motywów utworzenia WPN zawierający wiele zdjęć przedstawiających niepowtarzalne miejsca, specyficzne krajobrazy WPN, charakterystyczne rośliny i zwierzęta.]

"Woliński Park Narodowy"

oprac. E. Lewicka, M. Skrzypczak, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2000 r.

[Folder stanowi kompendium wiedzy o Wolińskim Parku Narodowym. Przedstawiono w nim historię utworzenia WPN, geomorfologię (mikroregiony), informacje o klimacie, najpiękniejsze jeziora WPN, obszary ochrony ścisłej, gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierzęta żyjące w Zagrodzie Pokazowej Żubrów, szlaki oraz atrakcje turystyczne.]

"Rola Wolińskiego Parku Narodowego w ochronie przyrody zachodniego wybrzeża Polski"

R. Olaczek, H. Piotrowska w: Ochrona Przyrody, rocznik 43, Warszawa- Kraków: PWN, 1980 r.

[WPN przedstawiony został na tle ochrony przyrody zachodniego wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przyrodniczych zachodzących na klifie nadmorskim, a także w Zalewie Szczecińskim i jego sąsiedztwie. Opracowanie zawiera ówczesny projekt sieci rezerwatów ścisłych.]

„Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo- wschodniego Uznamu”

H. Piotrowska w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, tom XXX zesz. 4, Poznań 1966 r.

[Opracowanie stanowi podsumowanie prac Autorki prowadzonych przez wiele lat nad roślinami naczyniowymi Wolina i Uznamu. Wyspy te stanowią miejsce styku flory typowo nadmorskiej ze śródlądową, a ze względu na położenie geograficzne stwarzają największe w Polsce możliwości dla bytowania gatunków atlantyckich, w tym halofilnych. Praca zawiera materiały szczegółowe do studium geobotanicznego, pełen wykaz roślin naczyniowych wraz z częstotliwością występowania i ich rozmieszczeniem na badanym terenie.]

"Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego"

LXX zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, red. K. Borówka, A. Piotrowski, Z. Wiśniowski, Szczecin 1999 r.

[Zbiór zawiera referaty i omówienia sesji terenowych prowadzonych w ramach zjazdu. Referaty: Paleozoik Pomorza Zachodniego. Budowa geologiczna wyspy Wolin. Zarys geologii czwartorzędu południowo- zachodniej części Bałtyku. Hydrogeologia obszaru ujściowego Odry. Geochemia środowisk powierzchniowych Ziemi w rejonie aglomeracji szczecińskiej. Konferencje terenowe obejmowały swą tematyką park narodowy na Rugii, etapy rozwoju Bramy Świny, Zalew Szczeciński w świetle analizy cech fizjograficznych, Jezioro Turkusowe i in.]

"Bibliografia Wolińskiego Parku Narodowego"

B. Jakuczun, Międzyzdroje: WPN, Towarzystwo Miłośników Międzyzdrojów, 1989 r.

[ W spisie publikacji ujęto materiały dotyczące wyspy Wolin oraz polskiej części Uznamu- głównie prace naukowe, popularno- naukowe, artykuły. Bibliografia zawiera alfabetyczny wykaz publikacji, indeks współautorów oraz indeks przedmiotowy.]

"Żywe procesy tektoniczne w północno- zachodniej Polsce"

K. Schoeneich w: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Technicznych, tom III zesz. 1, Szczecin 1962 r.

[Opracowanie przedstawia ruchy tektoniczne i ich znaczenie dla geologii stosowanej, systematyzuje pojęcia związane z żywymi procesami tektonicznymi w północno- zachodniej Polsce, przybliża historię badań i zawiera analizę stosunków geomorfologicznych wskazanego obszaru.]

"Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych"

oprac. H. Prałat, Mosina: NFOŚiGW, IOŚ, 2002 r.

[ Publikacja zawiera rozdziały przedstawiające następujące zagadnienia: park narodowy a ekorozwój gminy, zależności formalno- prawne na styku gmina- park narodowy, proekologiczne modele rozwoju gospodarczego, perspektywa integracji europejskiej, samorząd lokalny a park narodowy, rola społeczności lokalnej w ochronie środowiska wokół parku narodowego, turystyka i ekologia w parkach narodowych jako obszar współpracy pomiędzy parkami a samorządami, zestawienie powierzchni parków narodowych wg gmin.]

"Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski"

red. Z. Denisiuk, Kraków: PAN, 1991 r.

[Ogólna charakterystyka polskich parków narodowych, ich walory krajobrazowe w nawiązaniu do regionalnego zróżnicowania rzeźby i przyrody ożywionej; zagadnienia związane z ochroną szaty roślinnej; waloryzacja przyrodniczo- krajobrazowa parków narodowych; założenia optymalnego systemu parków narodowych.]

Materiały z IV krajowej konferencji "Ochrona przyrody a turystyka". Turystyka w parkach narodowych.

Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000 r.

[W materiałach zawarto informacje związane z udostępnianiem parków narodowych dla turystyki, agroturystyką w obszarach chronionych. Przedstawiono znaczenie mapy turystycznej w ochronie przyrody parków, integracyjną i edukacyjną rolę systemu ochrony przyrody w parkach narodowych, edukacyjne funkcje turystyki, zagospodarowanie turystyczne w parkach.]

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy