Grzyby

Grzyby (Mycobionta) to trzecie, obok roślin i zwierząt, podkrólestwo z królestwa organizmów jądrowych (Eukaryota). Wydzielone z roślin jako grupa posiadająca wiele cech roślinnnch i zwierzęcych. Dla uproszczenia umieszczone na stronie Flory WPN.

Grzyby Wolińskiego Parku Narodowego są stosunkowo słabo zbadane. W latach 1960 - 1963 prowadzono badania nad grzybami wyższymi (Lisiewska M. 1966). Obserwacji dokonano głównie na 33 powierzchniach po 400 m2, w wybranych zespołach roślinnych. Badania prowadzono w części Parku zwanej obecnie Stary Park. Na terenie Parku stwierdzono 283 gatunki grzybów wyższych oraz 11 odmian i form grzybów wyższych. Nazewnictwo przyjęto według MOSERA (1955).

Większość gatunków stanowiły grzyby naziemne, natomiast grzybów owocujących na opadłych liściach, gałązkach, owocach i drewnie była stosunkowo niewielka. Maksymalny pojaw grzybów przypadał na wrzesień i początek października. Związane jest to z fenologią i nasileniem opadów. Maksimum opadów przypadało na sierpień, stąd po kilku- kilkunastu dniach zaowocowało najwięcej grzybów. Najmniejszą liczbę gatunków i owocników zanotowano w maju.

Celem badań było prześledzenie udziału grzybów w zbiorowiskach roślinnych Parku, w zależności od warunków siedliskowych i składu florystycznego. Do najbardziej interesujących i rzadziej spotykanych należały:

*Phallus Hadriani (Sromotnik fiołkowy)
Deconica ammophila
Elaphomyces granulatus (Jeleniak sarni)
Cordyceps ophioglossoides (Maczużnik nasięźrzałowy)
*Geastrum pectinatum (z rodzaju Gwiazdosz)
Inocybe rhadiola (z rodzaju Strzępiak)
Coltricia cinnamomea(Stułka cynamonowa)
Mycena chlorantha (z rodzaju Grzybówka)
*Langermannia gigantea (Purchawica olbrzymia) (patrz Jakuczun B. 1972)

Prześledzono udział grzybów wyższych w 4 głównych zbiorowiskach wybrzeża (w układzie strefowym): w zbiorowiskach wydmowych, boru nadmorskiego, boru mieszanego i w buczynach. W zbiorowisku wydm (Elymo- Ammophiletum arenariae) wyróżniono 2 gatunki charakterystyczne: Deconica ammophila, Phallus Hadriani. W zbiorowisku boru nadmorskiego, jak również boru mieszanego nie udało się wyróżnić żadnych gatunków charakterystycznych. W zbiorowisku buczyn (ob. Galio odorati- Fagetum) za gatunki charakterystyczne uważa się: Marasmius alliaceus (Twardzioszek czosnkowy) var. alliaceus oraz subtilis jak również Mycena crocata (Grzybówka), które spotykano jednak również w buczynie karpackiej.

Opracowała: mgr Iwona Kamińska, Adiunkt WPN d.s. ochrony flory i ekosystemów nieleśnych na podstawie:

LISIEWSKA M. 1966 ,,Grzyby wyższe Wolińskiego Parku Narodowego”. Acta Mycol. vol. II: 25-77, Warszawa
JAKUCZUN B. 1972 „Purchawica olbrzymia (Langermania gigantea) w Wolińskim Parku Narodowym” Chrońmy Przyr. Ojcz. 4: 41-42
JAKUCZUN B. 1972 ,,Nowe stanowisko Phallus Hadriani w Polsce” Acta Mycol. 8: 67-68, Warszawa

*chronione na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy