Ochrona

W oparciu o walory przyrodnicze, zachodzące procesy oraz aktualny stan zachowania, wyróżniono strefy funkcjonalne wraz z przyporządkowanymi działaniami ochronnymi w zakresie zadań szczegółowych.

Najcenniejsze powierzchnie roślinności nieleśnej podlegają ochronie ścisłej – obejmuje ona tereny zajęte przez:

 1. zbiorowiska inicjalne, murawowe i zaroślowe na klifie nadmorskim i nadzalewowym oraz zbocza Jeziora Turkusowego,
 2. enkalwy muraw i zarośli w obrębie zbiorowisk leśnych,
 3. zbiorowiska szuwarowe, ziołoroślowe i zaroślowe u podnóża klifu nadzalewowego oraz w przesmyku pomiędzy jeziorem Czajczym a Domysłowskim,
 4. przybrzeżne płycizny Zalewu Szczecińskiego z malowniczymi szuwarami oczeretu jeziornego.

Powierzchnie te podlegają wyłącznie naturalnym spontanicznym procesom.

Ochrona aktywna – obejmuje tereny o częściowo antropogenicznej genezie, zajęte przez:

 1. zbiorowiska szuwarowe w obrębie wstecznej delty Świny (część),
 2. kompleksy roślinności halofilnej w obrębie wstecznej delty Świny i Drożkowych Łąk,
 3. wilgotne łąki w północnej części Drożowych Łąk, w rejonie jez. Czajczego, Domysłowskiego i Warnowskiego oraz w sąsiedztwie torfowiska koło Wisełki,
 4. zbiorowiska świeżych łąk i ciepłolubnych muraw w Dolinie Trzciągowskiej,
 5. torfowisko przejściowe koło Wisełki,

Ochrona aktywna jest w tym przypadku ukierunkowana na utrzymanie stanu lub odwrócenie niekorzystnych przemian powodujących eliminację cennych gatunków czy całych płatów fitocenoz.

Realizacja ochrony

Wobec powierzchni objętych ochroną ścisłą prowadzone jest tylko monitorowanie ich stanu. Zbiorowiska na obszarze, na którym konieczne jest prowadzenie ochrony aktywnej, ze względu na ich bardzo duże zróżnicowanie, wymagają prowadzenia wielu rodzajów zabiegów, które w przeszłości pozwalały na ich utrzymywanie . Są to przede wszystkim:
 1. przywrócenie ekstensywnego wypasu na terenie zbiorowisk halofilnych łąk i szuwarów w północnej części wstecznej delty Świny,
 2. użytkowanie kośne łąk trzęślicowych w północnej części Drożkowych Łąk,
 3. użytkowanie kośne szuwaru trzcinowego w celu utrzymani stanowisk cennych gatunków łąkowych (szuwar trzcinowy postaci lądowej) oraz odtworzenia fitocenoz wilgotnych łąk (eksterminacja trzciny),
 4. zróżnicowane użytkowanie (kośno-pastwiskowe) kompleksu ciepłolubnych muraw i świeżych łąk w rejonie Doliny Trzciągowskiej,
 5. użytkowanie kośno-pastwiskowe muraw i łąk w rejonie jezior koło Warnowa

 

Tekst:
mgr inż. Marek Dylawerski
adiunkt ds. ekosystemów leśnych WPN


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy