Wykaz zbiorowisk

Ze względów na zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe oraz szczególną rolą jaką odgrywają lądowe ekosystemy nieleśne (stanowiska gatunków rzadkich i chronionych, ostoja fauny, walory krajobrazowe), stanowią one jeden z najcenniejszych elementów przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. Ekosystemy nieleśne w Wolińskim Parku Narodowym zajmują 1607,46 ha (14.7% pow. Parku) – największy zwarty ich kompleks występuje w obszarze delty Świny. Wśród lądowych ekosystemów nieleśnych wyróżniono następujące zbiorowiska roślinne (w różnych kategoriach fitosocjologicznych):

Zbiorowiska zaroślowe
1. Zarośla łozowe Salicetum pentandro-ciinerae
2. Zarośla woskownicy  
3. Zarośla rokitnika  
4. Zarośla z rzędu Prunetalia  
5. Synantropijne nasadzenia krzewów i drzew  
6. Zbiorowiska porębowe  
Zbiorowiska nieleśne
1. Szuwar trzcinowy Phragmitetum comunis
2. Szuwar oczeretowy Scirpetum lacustris
3. Szuwar pałkowy Typhetum s.l.
4. Szuwar sitowca nadmorskiego  
5. Szuwar kłociowy ** Cladietum marisci
6. Młaka nerecznicowa  
7. Szuwar mozgi trzcinowatej Phalaretum arundinacea
8. Szuwar turzycy brzegowej Caricetum riparia
9. Szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis
10. Szuwar turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis
11. Półhalofilne ziołorośla z arcydzięglem litworem  
12. Zbiorowisko z muchotrzewem solniskowym Puccinelio sperguietum
13. Zbiorowiska przejściowo-torfowiskowe *  
14. Murawy piaskowe i zbiorowiska inicjalne na klifie *  
15. Wydmy białe z Ammophila arenaria *  
16. Murawy ciepłolubne  
17. Zbiorowiska wydm nadmorskich *  
18. Słonawy Situ Gerarda Scirpetum gerardii
19. Łąki i pastwiska trzęślicowe Molinietalia s.l.
20. Wilgotna murawa z owsicą  
21. Zespół mannicy odstającej i muchotrzewa solniskowego Puccinellio-Spergularietum saline
22. Zbiorowisko z trzcinnikiem piaskowym Calamagrostietum epigejos
23. Zespół z jaskrem jadowitym Ranunculetum s.l.
24. Trawiaste zbiorowiska zastępcze na terenach leśnych  
25. Zbiorowiska synantropijne  
26. Zieleń urządzona  
26. Szkółki leśne  

* zbiorowiska wymienione w Dyrektywie Rady EWG nr 92/43/EWG z dn.21.05.1992r w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory tzw. „siedliskowej” - ochrona konieczna

** zbiorowiska wymienione w Dyrektywie Rady EWG nr 92/43/EWG z dn.21.05.1992r w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory tzw. „siedliskowej” jako siedliska o pierwszorzędnym znaczeniu.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy