Leśne zbiorowiska roślinne

W lasach Wolińskiego Parku Narodowego wyróżniono dotychczas 15 zespołów roślinnych, z których 6 odgrywa dominującą rolę (powierzchniowo i ekologicznie).

Buczyny
kwaśna buczyna Luzulo pilosae-Fagetum zespół dominujący powierzchniowo
  podzespół typowy: Luzulo pilosae-Fagetum typicum
  podzespół zboczowy: Luzulo pilosae-Fagetum dicranerosum
buczyna żyzna Galio odoratum-Fagetum zespół powierzchniowo ważny
storczykowa buczyna wolińska Carici-Fagetum balticum bardzo ważne priorytetowe siedlisko
Mieszane kwaśne dąbrowy
las bukowo-dębowy Fago-Quercetum zespół powierzchniowo ważny
las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum zespół powierzchniowo ważny
  podzespół typowy: Betulo-Quercetum typicum
  podzespół zaroślowy: Betulo-Quercetum loniceretosum xylostei
Bory sosnowe
subatlantycki bór świeży Leucobryo-Pinetum zespół powierzchniowo ustępujący
nadmorski bór bażynowy Empetro nigri-Pinetum zespół powierzchniowo ustępujący
Pozostałe zbiorowiska małopowierzchniowe
ols porzeczkowy Ribeso nigri-alnetum zespół występuje na małych powierzchniach, nad jeziorami.
łeg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum zespół występuje na małych powierzchniach, nad jeziorami.
dąbrowa ciepłolubna nitrofilna Qercetum robori występuje przy południowym klifie.
łęg fiołkowo-wiązowy Ficario - ulmetum campestris występuje na południowym klifie.
zbiorowiska zaroślowo-leśne z Rhamnus cathartica i Crataegus monogyna
zbiorowiska zastępcze z nasadzoną Pinus silvestris , Acer pseudoplatanus i Sambucus nigra
zbiorowiska zaroślowo-leśne z Salix caprea i Populus tremula
zbiorowisko Pinus silvestris i Calamagrostis epigejos. Bardzo trwałe zbiorowisko występujące na południowym klifie.
zbiorowiska leśne z nasadzoną Pinus silvestris na klifie nadmorskim

Wśród wyróżnionych, dominującymi są zbiorowiska lasów bukowych, lasów z udziałem dęba oraz borów, które łącznie zajmują ok.95% powierzchni leśnej parku. Wśród lasów jedynie 26,29% stanowią zbiorowiska niezniekształcone, lub zniekształcone słabo. Pozostałe, znajdują się w różnym stopniu zniekształcenia, podlegają zabiegom stopniowej przebudowy. Część powierzchni na gruntach porolnych zajmują leśne zbiorowiska zastępcze, zdominowane przez sztucznie sadzoną sosnę i świerka.


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy