MIEJSCE SIECI NATURA 2000 W DZIEDZINIE OCHRONIE PRZYRODY

Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie różnorodności biologicznej krajów Unii Europejskiej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz ważnych pod względem przyrodniczym dzikich gatunków fauny i flory. Na przełomie ostatniego stulecia, na skutek dynamicznego rozwoju

więcej
ZASADY OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000

Obszary ochrony Natura 2000 są obecnie jedną z dziesięciu form ochrony przyrody w Polsce. W ramach sieci Natura 2000 wyróżnia się dwa typy obszarów, są to mianowicie Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) utworzone zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej oraz Specjalne Obszary O

więcej
ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE SIECI NATURA 2000

Zgodnie z art.6 i art.8 Dyrektywy Siedliskowej finansowe zobowiązania za utworzenie i utrzymanie sieci Natura 2000 leżą po stronie państw członkowskich. Środki finansowe konieczne do sprawnego funkcjonowania tego programu pochodzą z budżetu państwa oraz dalszych funduszy

więcej
NATURA 2000 A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH, LEŚNYCH I REKREACYJNYCH

Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Od czasu powołania polskich obszarów Natura 2000, zadania z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego znalazły również swoje odzwierciedlenie w Wspólnej Polityce Rolnej. Warto podkreślić, że to właśnie grunty rolne z

więcej
SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000

Przeważająca większość terenu Wolińskiego Parku Narodowego, zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 Wolin i Uznam PLH 320019. Duży fragment Parku to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - PLB 320002 Delta Świna. Oba tereny charakteryzują się bardzo dużą bioróżnorodności przyr

więcej
ŚWIAT ZWIERZĘCY NATURA 2000

Dzięki tak dużej różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego jest to również miejsce występowania bardzo licznej grupy ptaków. Bogactwo gatunkowe ptaków nie daje możliwości zakwalifikowania ich do jednej grupy siedliskowej, jednak większo

więcej
NATURA 2000 A DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Natura 2000 jest innowacyjnym systemem ochrony przyrody, łączącym skuteczną ochronę najbardziej wartościowych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt, z jednoczesnym poszanowaniem reguł rozwoju gospodarczego. Chociaż nikt nie kwestionuje potrzeby ochrony różnoro

więcej


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy