Tematy badawcze

Badania naukowe prowadzone w Wolińskim Parku Narodowym:

Jednostka prowadząca

Temat prowadzonych badań

Planowany
rok
zakończenia

Kierownik

Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania topoklimatyczne i bioklimatyczne

2017

dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Morfodynamika wybrzeży klifowych

2017

dr Jacek Tylkowski

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne funkcjonowania struktury krajobrazowej wyspy Wolin

2017

dr Jacek Tylkowski

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

2017

dr Jacek Tylkowski

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński

Zróżnicowanie gatunkowe grzybów wielkoowocnikowych wybranych zbiorowisk roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego

2017

mgr Justyna Kwiatkowska

Zakład Teledetekcji i Kartografii, Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

Kształtowanie wybrzeży klifowych pod wpływem lokalnych i globalnych procesów sprawczych ujętych w zróżnicowanych skalach czasowych

2019

dr Paweł Terefenko

Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Badania ichtiologiczne z zakresu śledzenia dynamiki zmian ichtiofauny polskich wód przybrzeżnych ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Pomorskiej

2018

dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT

Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Stan ichtiofauny w sąsiedztwie wybranych obiektów pochodzenia antropogenicznego - Zatoka Pomorska

2017

dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych - Nympheion, Potamion

2018

dr inż. Krystian Szczepański,
ekspert lokalny -
dr Katarzyna Bociąg

Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku

Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018 - fitobentos

2018

dr Lidia
Kruk-Dowgiałło

Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku

Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018 - ssaki bałtyckie

2018

dr Lidia
Kruk-Dowgiałło

Komitet Ochrony Orłów

Monitoring bielika (Haliaeetus albicilla)

2017

Zbigniew Cenian

KRAMEKO SP. z o. o.

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków roślin - chrobotki

2019

mgr inż. Ryszard Krynicki

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy