Tematy badawcze

Badania naukowe prowadzone w Wolińskim Parku Narodowym:

Jednostka prowadząca

Temat prowadzonych badań

Planowany
rok
zakończenia

Kierownik

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Morfodynamika wybrzeży klifowych

2021

dr Jacek Tylkowski

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne funkcjonowania struktury krajobrazowej wyspy Wolin

2021

dr Jacek Tylkowski

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

2021

dr Jacek Tylkowski

Zakład Teledetekcji i Kartografii, Instytut Nauk o Morzu,
Wydział Nauk o Ziemi,
Uniwersytet Szczeciński

Kształtowanie wybrzeży klifowych pod wpływem lokalnych i globalnych procesów sprawczych ujętych w zróżnicowanych skalach czasowych

2019

dr Paweł Terefenko

KRAMEKO SP. z o. o.

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków roślin - chrobotki

2019

mgr inż. Ryszard Krynicki

Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Badania ichtiologiczne z zakresu śledzenia dynamiki zmian ichtiofauny polskich wód przybrzeżnych ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Pomorskiej

2018

dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych - Nympheion, Potamion

2018

dr inż. Krystian Szczepański,
ekspert lokalny -
dr Katarzyna Bociąg

Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku

Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018 - fitobentos

2018

dr Lidia
Kruk-Dowgiałło

Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku

Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018 - ssaki bałtyckie

2018

dr Lidia
Kruk-Dowgiałło

 


wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy