12 09 2018

Relacja z konferencji „Wyzwania w ochronie siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

W dniach 6-7 września 2018 r. przedstawiciele WPN uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu projektu Life "Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. Celem projektu realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy było zachowanie zagrożonych siedlisk mokradłowych objętych siecią Natura 2000 oraz występujących na nich cennych gatunków flory i fauny. Działania ochronne realizowane były poprzez wykaszanie i odkrzaczanie zagrożonych siedlisk, właściwą gospodarkę wodną i leśną, wykupy gruntów, działania edukacyjne, rozwój infrastruktury turystycznej oraz właściwe zarządzanie ochroną przyrody we współpracy ze społecznością lokalną.

Zespół projektu podzielił się z uczestnikami konferencji doświadczeniami zdobytymi podczas jego realizacji. Projekt był projektem ambitnym, łączącym zagadnienia ochrony czynnej flory i fauny z działaniami społecznymi.  Ponad 50% gruntów znajdujących się w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego stanowi własność prywatną i wpłynięcie na postawę właścicieli, aby umożliwiali bądź angażowali się w realizację ochrony obszaru jest kluczowe dla zachowania tego największego w Europie obszaru mokradłowego. Stąd projekt zakładał aktywną edukację i współpracę z społecznością lokalną.
W projekcie zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne związane z monitoringiem w postaci zastosowania teledetekcji. Użycie tej metody umożliwiło po raz pierwszy na pełne zinwentaryzowanie siedlisk Natura 2000 na obszarze Górnej Biebrzy.

Jedną z części konferencji była sesja posterowa i konkurs na najlepszy poster, w której zaprezentowany został poster Wolińskiego Parku Narodowego pt. Ochrona bioróżnorodności terenów związanych z wodą – ochrona zbiorowisk solniskowych Wolińskiego Parku Narodowego. Nasz poster zostały wybrany przez komisję jako najlepszy i zdobył pierwsze miejsce.


W drugim dniu odbyła się sesja terenowa, na której zaprezentowano zrealizowane zadania, w tym infrastrukturę techniczną i chronione siedliska. Budowa infrastruktury technicznej była wyzwaniem technicznych, ze względu na niestabilność podłoża torfowego – w niektórych miejscach miąższość torfu i gytii wynosiła ok 8 m. Zastosowano więc specyficzne rozwiązania konstrukcyjne. 
 Konferencja została bardzo dobrze przygotowana i z pewnością zaprezentowanych zostało wiele wartościowych informacji i faktów związanych z realizacją tego projektu.

Tekst: Alicja Łepek
Galeria:

<< wstecz


projekt i realizacja OGICOMCopyright by Woliński Park Narodowy